[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng chất thải y tế và đề xuất phương án xử lý thích hợp cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng chất thải y tế và đề xuất phương án xử lý thích hợp cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN, MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
1.1 Tình hình quản lý và sử dụng CTYT tại các cơ sở y tế ở nước ta
1.2 Sơ bộ về tình hình xử lý CTYT
1.3 Mục tiêu của đề tài
1.4 Nội dung của đề tài
1.4.1 Khảo sát thực trạng CTYT
1.4.2 Lựa chọn mô hình xử lý CTYT
1.4.3 Đề xuất định hướng qui hoạch
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.5.1 Ô nhiễm nước thải
1.5.2 Ô nhiễm rác thải
CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
2.1 Lưu lượng nước thải
2.2 Chất lượng nước thải
2.2.1 Độ pH
2.2.2 Ô nhiễm cặn lơ lửng
2.2.3 Ô nhiễm các chất hữu cơ
2.2.4 Ô nhiễm vi sinh
2.2.5 Ô nhiễm các chất dị dưỡng và phú dưỡng
2.2.6 Ô nhiễm dầu mỡ
2.2.7 Ô nhiễm kim loại nặng
2.3 Rác y tế
CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ PHÙ HỢP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
3.1. Lựa chọn công nghệ, thiết bị xử lý nước thải y tế
3.1.1 Công nghệ xử lý chất thải lỏng y tế V 69
3.1.2 Công nghệ xử lý chất thải lỏng y tế  CN – 2000
3.1.3 Thiết bị xử lý hợp khối vật liệu composite FRP kết hợp đệm vi sinh lưu động và vật liệu lọc
3.1.4 Công nghệ AAO sử dụng màng siêu vi lọc 
3.1.5 Tình hình xử dụng công nghệ AAO ở Việt Nam
3.1.6. Mô tả công nghệ lựa chọn
3.1.6.1. Nguyên lý hoạt động
3.1.6.2 Chỉ tiêu xử lý nước thải qua hệ thống
3.1.6.3 Nguyên liệu và một số đặc tính của thiết bị
3.2. Lựa chọn công nghệ, thiết bị xử lý rác thải y tế
3.2.1 Đặc thù rác thải y tế
3.2.2 Quy trình chung và các phương pháp xử lý rác thải y tế
3.2.2.1 Quy trình xử lý rác thải y tế
3.2.2.2. Các phương pháp xử lý cơ bản rác thải y tế hiện nay
3.2.2.2.1 Phương pháp chôn lấp
3.2.2.2.2 Phương pháp hấp
3.2.2.2.3 Phương pháp vi sóng
3.2.2.2.4 Phương pháp đốt
3.2.2.3 So sánh các phương pháp xử lý
3.2.3. Mô tả công nghệ đề xuất
3.2.3.1 Quy trình công nghệ
3.2.3.2 Mức độ hoàn thiện của công nghệ
3.2.3.3 Mức độ tiến tiến của công nghệ
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG QUI HOẠCH XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
4.1 Trung tâm y tế huyện Bến Cầu
4.2 Trung tâm y tế huyện Châu Thành 
4.2.1 Khái quát về Trung tâm
4.2.2 Thực trạng ô nhiễm từ chất thải y tế tại Trung tâm
4.2.2.1 Ô nhiễm từ nước thải
4.2.2.2 Ô nhiễm từ rác y tế
4.2.3 Phương án xử lý CTYT tại Trung tâm y tế
4.3 Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu
4.3.1 Khái quát về Trung tâm
4.3.2 Thực trạng ô nhiễm từ chất thải y tế tại Trung tâm
4.3.2.1 Ô nhiễm từ nước thải
4.3.2.2 Ô nhiễm từ rác y tế
4.3.3 Phương án xử lý CTYT tại Trung tâm
4.4 Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu
4.4.1 Khái quát về Trung tâm
4.4.2 Thực trạng ô nhiễm từ chất thải y tế tại Trung tâm
4.4.2.1 Ô nhiễm từ nước thải
4.4.2.2 Ô nhiễm từ rác y tế
4.4.3 Phương án xử lý CTYT tại Trung tâm y tế Gò Dầu
4.5 Trung tâm Y tế huyện Hòa Thành
4.5.1 Khái quát về Trung tâm
4.5.2 Thực trạng ô nhiễm từ chất thải y tế tại Trung tâm
4.5.2.1 Ô nhiễm từ nước thải
4.5.2.2 Ô nhiễm từ rác y tế
4.5.3 Phương án xử lý CTYT tại Trung tâm
4.6 Trung tâm Phòng chống Lao
4.6.1 Khái quát về Trung tâm
4.6.2 Thực trạng ô nhiễm từ chất thải y tế tại Trung tâm
4.6.2.1 Ô nhiễm từ nước thải
4.6.2.2 Ô nhiễm từ rác y tế
4.6.3 Phương án xử lý CTYT tại Trung tâm y tế Gò Dầu
4.7 Trung tâm Y tế huyện Tân Biên
4.7.1 Khái quát về Trung tâm
4.7.2 Thực trạng ô nhiễm từ chất thải y tế tại Trung tâm
4.7.2.1 Ô nhiễm từ nước thải
4.7.2.2 Ô nhiễm từ rác y tế
4.7.3 Phương án xử lý CTYT tại Trung tâm
4.8 Trung tâm Y tế huyện Tân Châu
4.8.1 Khái quát về Trung tâm
4.8.2 Thực trạng ô nhiễm từ chất thải y tế tại Trung tâm
4.8.2.1 Ô nhiễm từ nước thải
4.8.2.2 Ô nhiễm từ rác y tế
4.8.3 Phương án xử lý CTYT tại Trung tâm y tế Tân Châu
4.9 Trung tâm Y tế Thị xã tây Ninh
4.9.1 Khái quát về Trung tâm
4.9.2 Thực trạng ô nhiễm từ chất thải y tế tại Trung tâm
4.9.2.1 Ô nhiễm từ nước thải
4.9.2.2 Ô nhiễm từ rác y tế
4.9.3 Phương án xử lý CTYT tại Trung tâm y tế Thị xã Tây Ninh
4.10 Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng
4.11 Bệnh viện Y học Cổ truyền
4.11.1 Khái quát về Bệnh viện
4.11.2 Thực trạng ô nhiễm từ chất thải y tế tại Bệnh viện
4.11.2.1. Ô nhiễm từ nước thải
4.11.2.2 Ô nhiễm từ rác y tế
4.11.3 Phương án xử lý CTYT tại Bệnh viện YHCT
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan