[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý công tác bồi dưỡng giảng viên trẻ ở Đại học Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý công tác bồi dưỡng giảng viên trẻ ở Đại học Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN TRẺ
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số khái niệm
1.2.1. Khái niệm quản lý
1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục
1.2.3. Khái niệm giảng viên trẻ
1.2.4. Khái niệm về Bồi dưỡng
1.3. Vị thế, vai trò trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học
1.3.1. Trường ĐH trong hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hoá
1.3.2. Trường đại học với yêu cầu đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020
1.4. Cơ sở pháp lý của công tác bồi dưỡng giảng viên trẻ
1.4.1. Nghị quyết của Đảng về giáo dục và Đào tạo
1.4.2. Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1.4.3. Tiêu chuẩn kiểm định trường đại học
1.4.4. Đề án đổi mới GD đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2010
1.5. Nội dung công tác bồi dưỡng giảng viên trẻ
1.5.1. Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
1.5.2. Nội dung bồi dưỡng chuyên môn
1.5.3. Bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm
1.5.4. Bồi dưỡng về ngoại ngữ và tin học
1.6. Quy trình bồi dưỡng giảng viên trẻ
1.6.1. Xác định mục đích bồi dưỡng
1.6.2. Lập kế hoạch bồi dưỡng
1.6.3. Tổ chức thực hiện
1.6.4. Đánh giá kết quả bồi dưỡng
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN TRẺ Ở ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
2.1. Một vài nét về Đại học Thái Nguyên
2.2. Thực trạng Đại học Thái Nguyên khi mới thành lập
2.2.1. Cơ cấu tổ chức
2.2.2. Mô hình tổ chức quản lý 3 cấp (Trường - Khoa - Bộ môn)
2.2.3. Mô hình tổ chức quản lý 2 cấp (Trường - Bộ môn)
2.3. Quá trình xây dựng và phát triển ĐHTN giai đoạn 1994 - 2010
2.3.1. Quá trình phát triển về cơ cấu tổ chức của ĐH Thái Nguyên
2.3.2. Sự phát triển về các tổ chức trong Đại học
2.3.3. Tiềm năng về nhân lực
2.4. Phân tích nhu cầu bồi dưỡng giảng viên trẻ ở Đại học Thái Nguyên
2.4.1. Lực lượng giảng viên trẻ của Đại học Thái Nguyên
2.4.2. Chỉ tiêu và kết quả thực hiện 4 năm (2006 - 2009)
2.4.3. Thuận lợi và khó khăn
2.4.4. Đánh giá chung về hiện trạng quản lý công tác bồi dưỡng giảng viên trẻ của Đại học Thái Nguyên
2.5. Kế hoạch xây dựng và bồi dưỡng giảng viên trẻ
2.5.1. Kế hoạch đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2010 - 2015
2.5.2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh giai đoạn 2010 - 2015
2.5.3. Kế hoạch tuyển dụng giảng viên giai đoạn 2010 - 2015
2.6. Chế độ, chính sách bồi dưỡng giảng viên trẻ.
2.6.1 Chế độ, chính sách khi được cử đi bồi dưỡng
2.6.2. Chế độ, chính sách khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN TRẺ Ở ĐH THÁI NGUYÊN
3.1. Quan điểm và nguyên tắc định hướng trong bồi dưỡng giảng viên trẻ
3.1.1. Quan điểm của Nhà nước
3.1.2. Quan điểm của Đại học Thái Nguyên
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển bền vững và ổn định
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính cụ thể, thiết thực và khả thi
3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ
3.2. Các biện pháp bồi dưỡng giảng viên trẻ
3.2.1. Thực hiện quy hoạch đội ngũ giảng viên trẻ
3.2.2. Tăng cường công tác lập kế hoạch bồi dưỡng
3.2.3. Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức bồi dưỡng
3.2.4. Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng viên
3.2.5. Xây dựng các chế độ chính sách
3.3. Mối quan hệ các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm thực tế các biện pháp
3.4.1. Mục đích khảo nghiệm
3.4.2. Nội dung khảo nghiệm
3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm:
3.4.4. Kết quả thu được
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan