[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý trường mầm non vùng núi tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý trường mầm non vùng núi tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài nghiên cứu
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Về quản lý giáo dục
1.2.2.1. Khái niệm về quản lý giáo dục
1.2.2.2. Vị trí, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ quản lý trong sự nghiệp giáo dục đào tạo
1.2.2.3. Những yêu cầu cơ bản đối với người cán bộ quản lý trong trường học - trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo
1.2.3. Bồi dưỡng
1.2.4. Chuyên môn
1.2.5. Bồi dưỡng chuyên môn
1.2.6. Cán bộ quản lý trường mầm non
1.3. Chức năng quản lý của người hiệu trưởng
1.3.1. Chức năng kế hoạch hoá
1.3.2. Chức năng tổ chức
1.3.3. Chức năng chỉ đạo
1.3.4. Chức năng kiểm tra
1.4. Nội dung quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo dục mầm non
1.4.1. Cơ sở định hướng nâng cao chất lượng đào tạo CBQL giáo dục mầm non
1.4.2. Nội dung, quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo dục mầm non
1.4.2.1. Quản lý thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục mầm non
1.4.2.2. Quản lý hoạt động giảng dạy bồi dưỡng của giảng viên tham gia bồi dưỡng
1.4.2.3. Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp, hình thức bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý giáo dục mầm non tham gia bồi dưỡng và nâng cao hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng
1.4.2.4. Quản lý hoạt động của học viên (cán bộ quản lý mầm non)
1.4.2.5. Điều kiện để thực hiện có hiệu quả nội dung quản lý bồi dưỡng chuyên môn
1.4.2.6. Quản lý kết quả bồi dưỡng
1.4.2.7. Quản lý cơ sở vật chất
1.5. Định hướng về quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý trường mầm non vùng núi tỉnh Thái Nguyên
1.5.1. Định hướng về quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
1.5.2. Kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của tỉnh Thái Nguyên
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON VÙNG NÚI TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương
2.1.1. Tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội tỉnh Thái Nguyên
2.1.2. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
2.1.2.1. Khó khăn
2.1.2.2. Thuận lợi
2.2. Tình hình phát triển giáo dục mầm non tỉnh Thái Nguyên
2.2.1. Mạng lưới trường lớp và phát triển số lượng
2.2.2. Công tác phát triển chất lượng
2.2.3. Đội ngũ giáo viên mầm non
2.3. Thực trạng về đội ngũ CBQLGDMN tỉnh Thái Nguyên
2.3.1. Những đặc điểm về số lượng
2.3.2. Những đặc trưng về chất lượng
2.3.3. Tình hình phát triển giáo dục mầm non huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên
2.4. Thực trạng về công tác quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho CBQLGDMN của tỉnh Thái Nguyên
2.4.1. Quản lý thực hiện nội dung chương trình bồi dưỡng
2.4.2. Nội dung quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho CBQLGDMN
2.4.2.1. Quản lý thực hiện nội dung chương trình bồi dưỡng
2.4.2.2. Quản lý hoạt động bồi dưỡng của giảng viên
2.4.2.3. Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp, hình thức bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo dục mầm non
2.4.2.4. Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng
2.4.2. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn của cán bộ quản lý
Kết luận chương 2
Chương 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN ĐỊNH HÓA - TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2. Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý trường mầm non vùng núi tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Biện pháp1: Đổi mới hình thức bồi dưỡng dựa trên mô hình “Đào tạo dựa trên năng lực”
3.2.2. Biện pháp 2: Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác bồi dưỡng chuyên môn.
3.2.3. Biện pháp 3. Tổ chức phối hợp với các cơ sở có kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục mầm non
3.2.4. Biện pháp 4. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; xây dựng hoàn chỉnh các tiêu chí đánh giá chuyên môn
3.2.5. Biện pháp 5. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn
3.2.6. Biện pháp 6. Khuyến khích cán bộ quản lý phát huy vai trò tự bồi dưỡng chuyên môn của cán bộ quản lý mầm non
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp
3.4.1. Khái quát về phương pháp khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp được đề xuất
3.4.2. Kết quả đánh giá
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan