[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Nghiên cứu về quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng trường học ở nước ngoài
1.1.2. Nghiên cứu về quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho Hiệu trưởng trường học ở trong nước
1.2. Một số khái niệm cơ bản về quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng trường học
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Quản lý giáo dục
1.2.3. Quản lý trường học
1.2.4. Kỹ năng quản lý
1.2.5. Bồi dưỡng kỹ năng quản lý
1.3. Cơ sở lý luận về quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng trường THCS
1.3.1. Trường trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân
1.3.2. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở
1.4. Tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng trường THCS
1.5. Nội dung quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng trường THCS
1.6. Các yếu tố tác động đến quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng trường THCS
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH
2.1. Đặc điểm văn hóa, giáo dục huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
2.1.1. Đặc điểm văn hóa
2.1.2. Đặc điểm giáo dục
2.2. Giáo dục trung học cơ sở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
2.2.1. Đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS
2.2.2. Chất lượng giáo dục trung học cơ sở
2.3. Thực trạng quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
2.3.1. Về kỹ năng quản lý của hiệu trưởng trường THCS
2.3.2. Thực trạng quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng trường THCS
2.4. Đánh giá chung về thực trạng
2.4.1. Mặt mạnh
2.4.2. Mặt hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH
3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp
3.1.1. Bảo đảm tính đồng bộ
3.1.2. Bảo đảm tính khả thi
3.1.3. Bảo đảm tính kế thừa
3.1.4. Bảo đảm tính thực tiễn
3.2. Biện pháp quản lý bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng các trường THCS huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
3.2.1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng các trường THCS theo yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục
3.2.2. Đổi mới nội dung quản lý bồi dưỡng kỹ năng gắn với chất lượng và hiệu quả quản lý
3.2.3. Đổi mới phương pháp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng các trường THCS
3.2.4. Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng kỹ năng quản lý, chú trọng nhân điển hình tiên tiến
3.2.5. Tăng cường tổ chức bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho hiệu trưởng các trường THCS theo trường đạt chuẩn quốc gia
3.2.6. Khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý của hiệu trưởng các trường THCS
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý
3.4. Khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan