[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém ở trường THPT Cao Bình tỉnh Cao Bằng

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém ở trường THPT Cao Bình tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU KÉM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Những khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Học sinh yếu kém
1.2.3. Bồi dưỡng học sinh yếu kém
1.3. Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém ở trường THPT
1.3.1. Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém
1.3.2. Hiệu trưởng và quản lý hoạt động bồi dưỡng HS yếu kém của hiệu trưởng
1.4. Các yếu tố có tác động đến quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém của hiệu trưởng
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU KÉM Ở TRƯỜNG THPT CAO BÌNH, TỈNH CAO BẰNG
2.1. Khái quát về tình hình giáo dục của trường THPT Cao Bình
2.1.1. Đặc điểm tình hình nhà trường
2.1.2. Khái quát về thực trạng giáo dục của trường THPT Cao Bình
2.2. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém của trường THPT Cao Bình
2.3. Thực trạng về quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém của Hiệu trưởng trường THPT Cao Bình
2.3.1. Phân tích thực trạng từng biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém của hiệu trưởng trường THPT Cao Bình
2.3.2. Đánh giá thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém của hiệu trưởng trường THPT Cao Bình
2.3.3. Nhận thức về các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém của hiệu trưởng trường THPT Cao Bình
2.4. Đánh giá chung về thực trạng việc quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém của hiệu trưởng trường THPT Cao Bình
2.4.1. Những thành công, hạn chế trong hoạt động quản lý
2.4.2. Nguyên nhân thành công, hạn chế hoạt động quản lý
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU KÉM Ở TRƯỜNG THPT CAO BÌNH, TỈNH CAO BẰNG
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém của Hiệu trưởng trường THPT Cao Bình
3.2.1. Quản lý kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế nhà trường
3.2.2. Chỉ đạo giáo viên thực hiện đổi mới sáng tạo trong giảng dạy theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn kiến thức kỹ năng
3.2.3. Chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
3.2.4. Thường xuyên cải tiến nội dung bồi dưỡng học sinh yếu kém
3.2.5. Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá học sinh trong quá trình bồi dưỡng học sinh yếu kém
3.2.6. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng triệt để phòng bộ môn, thiết bị dạy học
3.2.7. Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh yếu kém
3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp được đề xuất
3.3.1. Các bước tiến hành khảo nghiệm
3.3.2. Kết quả khảo nghiệm
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan