[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động dạy học môn hóa học ở trường THPT thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động dạy học môn hóa học ở trường THPT thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm có liên quan đến nghiên cứu đề tài
1.2.1. Quản lý hoạt động dạy học trong nhà trường
1.2.2. Quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học trong nhà trường
1.2.3. Tiêu chuẩn đánh giá hoạt động giáo dục trường THPT trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông
1.3. Một số vấn đề về quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học trong trường THPT
1.3.1. Trường trung học phổ thông
1.3.2. Quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học trong trường THPT
1.3.3. Quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học theo các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông
1.4. Yếu tố tác động đến quản lý hoạt động dạy học bộ môn Hóa học
1.4.1. Các quan điểm chỉ đạo
1.4.2. Nguồn lực và các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học môn Hóa học
1.4.3. Điều kiện kinh tế- xã hội ở địa phương
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ CẨM PHẢ TỈNH QUẢNG NINH
2.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội và Giáo dục- Đào tạo thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
2.1.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội
2.1.2. Khái quát tình hình giáo dục ở các trường THPT công lập
2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên môn Hóa của một số trường THPT trên địa bàn thành phố Cẩm Phả
2.2.1. Thực trạng cán bộ quản lý các trường
2.2.2. Thực trạng đội ngũ quản lí tổ, nhóm môn Hóa
2.2.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên hóa học
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Hóa tại một số trường THPT trên địa bàn thành phố Cẩm Phả
2.3.1. Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu thực trạng
2.3.2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy môn hóa của giáo viên
2.3.3. Thực trạng quản lý hoạt động học môn Hóa học của học sinh
2.3.4. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém trong môn Hóa học
2.3.5. Thực trạng quản lý CSVC, khai thác sử dụng TBDH đối với môn Hóa
2.4. Đánh giá chung
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
Kết luận chương 2
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CẨM PHẢ TỈNH QUẢNG NINH
3.1. Định hướng chung về quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học ở trường THPT
3.1.1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
3.1.2. Mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
3.1.3. Tuân theo qui chế quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3.1.4. Định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của các trường THPT trên địa bàn thành phố Cẩm Phả đến năm 2020
3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.2.1. Đảm bảo tính khoa học
3.2.2. Đảm bảo tính toàn diện
3.2.3. Đảm bảo tính kế thừa
3.2.4. Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi
3.3. Các biện pháp đề xuất
3.3.1. Phân cấp trong công tác quản lý, chú trọng phát huy vai trò của tổ chuyên môn trong quản lý hoạt động dạy môn Hóa học
3.3.2. Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học bộ môn
3.3.3. Quản lý việc khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy môn Hóa
3.3.4. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa nhằm nâng cao kết quả đạt được trong các kì thi
3.3.5. Chỉ đạo và quản lý việc hướng dẫn cách học môn Hóa cho HS
3.3.6. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giảng dạy môn Hóa nhằm thực hiện tốt quy chế chuyên môn
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.5. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất
3.5.1. Phương pháp tiến hành
3.5.2. Mức độ cần thiết của các biện pháp đề xuất
3.5.3. Tính khả thi của các biện pháp đề xuất
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan