[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh trường trung học phổ thông huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh trường trung học phổ thông huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG, GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Vài nét tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự phát triển của hoạt động GDMT
1.1.2. GDMT ở Việt Nam
1.2. Một số vấn đề cơ bản về quản lí và quản lí hoạt động giáo dục môi trường
1.2.1. Quản lí, quản lí giáo dục, quản lí nhà trường
1.2.2. Hoạt động giáo dục môi trường
1.3. Các vấn đề lý luận của công tác GDMT ở trường THPT
1.3.1. Mục tiêu GDMT
1.3.2. Nguyên tắc GDMT ở trường học
1.3.3. Nội dung GDMT cho học sinh trong các trường THPT
1.3.4. Phương pháp GDMT
1.3.5. Phương pháp quản lí hoạt động GDMT
1.3.6. Các hình thức tổ chức GDMT
1.3.7. Đặc điểm tâm lí của học sinh THPT
1.3.8. Sự phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong công tác GDMT
1.4. Quản lý hoạt động GDMT
1.4.1. Quản lý mục tiêu GDMT
1.4.2. Quản lí nội dung GDMT
1.4.3. Quản lý hình thức tổ chức hoạt động GDMT
1.4.4. Quản lý việc sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
1.4.5. Quản lý công tác phối hợp các lực lượng tham gia hoạt động GDMT
1.4.6. Quản lý kiểm tra đánh giá hoạt động GDMT
1.4.7. Quản lý điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong hoạt động GDMT
1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động GDMT
1.5.1. Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học của nhà trường
1.5.2. Tài chính
1.5.3. Môi trường văn hóa - xã hội
1.5.4. Các lực lượng tham gia giáo dục môi trường
Kết luận chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÖC
2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội
2.1.3. Tình hình giáo dục huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.1. Thực trạng nhận thức của CBQL trường học và giáo viên về GDMT và quản lý hoạt động GDMT cho học sinh
2.2.2. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục môi trường của hiệu trưởng trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp
3.2. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1. Biện pháp nâng cao nhận thức cho CBQL và giáo viên trường THPT về vai trò, ý nghĩa hoạt động GDMT và quản lý hoạt động GDMT cho học sinh
3.2.2. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tích hợp, lồng ghép nội dung GDMT
3.2.3. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục môi trường thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp
3.2.4. Biện pháp quản lý việc bồi dưỡng giáo viên về nội dung, phương pháp giáo dục môi trường
3.2.5. Biện pháp quản lý việc phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường đối với hoạt động GDMT
3.2.6. Biện pháp quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ hoạt động giáo dục môi trường
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan