[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài
1.1.2. Những nghiên cứu ở Việt Nam
1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp
1.2.2. Phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non
1.3. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non theo chuẩn nghề nghiệp
1.3.1. Mô hình định hướng phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
1.3.2. Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non vùng kinh tế khó khăn theo chuẩn nghề nghiệp
1.4. Các yếu tố quản lý có ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ GV Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn
1.4.1. Hệ thống văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành về công tác phát triển đội ngũ GV Mầm non
1.4.2. Nhận thức và năng lực làm công tác phát triển đội ngũ GV của các cấp, ban, ngành địa phương
1.4.3. Nhận thức, ý thức, năng lực của đội ngũ GV mầm non
1.4.4. Sự đảm bảo các điều kiện hỗ trợ khác
Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THUỘC VÙNG KINH TẾ KHÓ KHĂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
2.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và dân số
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội
2.2. Tình hình phát triển giáo dục Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
2.2.1. Tình hình phát triển trường lớp, giáo viên, học sinh
2.2.2. Cơ sở vật chất thiết bị trường học
2.2.3. Chất lượng đào tạo và những thành tựu cơ bản
2.2.4. Quy mô phát triển cấp học Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
2.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên Mầm non ba trường thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
2.3.1. Thực trạng về số lượng, cơ cấu của đội ngũ GV Mầm non
2.3.2. Thực trạng về phẩm chất, chính trị, năng lực đạo đức lối sống, của đội ngũ GV Mầm non ba trường thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
2.4. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ GV mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
2.4.1. Thực trạng công tác lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV
2.4.2. Thực trạng công tác tuyển chọn, bố trí sử dụng
2.4.3. Sắp xếp bố trí đội ngũ giáo viên
2.4.4. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV
2.4.5. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ GV trường mầm non
2.5. Đánh giá chung về thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
2.5.1. Thuận lợi
2.5.2. Khó khăn
2.5.3. Nguyên nhân
Kết luận chương 2
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON THUỘC VÙNG KINH TẾ KHÓ KHĂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH THEO CHUẨN NGHỀP NGHIỆP
3.1. Các nguyên tắc trong việc đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên mầm non
3.1.1. Đảm bảo tính hệ thống và kế thừa
3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn
3.1.3. Đảm bảo tính đồng bộ
3.1.4. Đảm bảo tính khả thi
3.2. Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp
3.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người giáo viên trong việc giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức nhà giáo và tinh thần tự học tập rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ
3.2.2. Đổi mới công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn theo chuẩn nghề nghiệp
3.2.3. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí - Quảng Ninh
3.2.4. Đẩy mạnh công tác NCKH và quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các trường mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ GV mầm non thành phố Uông Bí Quảng Ninh theo chuẩn nghề nghiệp
3.2.6. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong trường Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh
3.2.7. Tạo động lực phát triển cho đội ngũ giáo viên Mầm non thuộc vùng kinh tế khó khăn thành phố Uông Bí- tỉnh Quảng Ninh
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệp tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
3.4.1. Kết quả thăm dò
3.4.2. Đánh giá kết quả thăm dò
3.5. Phạm vi và kết quả bước đầu áp dụng các biện pháp
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan