[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
1.1. Cơ sở lý luận về quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể
1.1.1. Những vấn đề chung về thuế
1.1.2. Những nội dung cơ bản về quản lý thuế
1.1.3. Hộ kinh doanh cá thể và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể
1.1.4. Nội dung quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể
1.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
1.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể
1.2.1. Các công trình nghiên cứu có liên quan
1.2.2. Kinh nghiệm và bài học thực tiễn.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn
2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá nghĩa vụ đăng ký thuế
2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá nghĩa vụ nộp thuế
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH
3.1. Khái quát đặc điểm địa bàn thành phố Bắc Ninh
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Giới thiệu về Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh
3.2.1. Chức năng, nhiệm vụ
3.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy
3.3. Thực trạng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
3.3.1. Khái quát về sự phát triển của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh
3.3.2. Quy trình quản lý thu Thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
3.4. Kết quả của công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn TP Bắc Ninh
3.4.1. Công tác quản lý đăng ký, kê khai thuế và phân loại hộ cá thể
3.4.2. Công tác quản lý căn cứ tính thuế
3.4.3. Công tác kiểm tra hoạt động thu thuế
3.4.4. Công tác quản lý nợ Thuế
3.4.5. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế
3.5. Ý kiến đánh giá công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố qua số hộ điều tra
3.5.1. Ý kiến về công tác đăng ký, kê khai thuế và phân loại hộ
3.5.2. Ý kiến về điều kiện kinh doanh theo sự thuận lợi
3.5.3. Ý kiến đánh giá của hộ về căn cứ tính 3huế, kiểm tra 3huế và quản lý nợ thuế
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH
4.1. Giải pháp
4.1.1.Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đăng ký, kê khai thuế và phân loại hộ
4.1.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh
4.1.3. Nâng cao công tác quản lý nợ đọng
4.1.4. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động thu thuế
4.1.5. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế
4.2. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan