[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI
1.1. Cơ sở lý luận.
1.2. Cơ sở thực tiễn.
1.3. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của kinh tế trang trại.
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP KINH TẾ CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN BẮC QUANG
3.1. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở huyện Bắc Quang.
 3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất của các trang trại.
3.3. Những thuận lợi, khó khăn khi phát triển kinh tế trang trại ở huyện Bắc Quang.
3.4. Các giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở huyện Bắc Quang. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan