[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở vùng ven thành phố Yên Bái

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở vùng ven thành phố Yên Bái
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
1.1. Cơ sở lý luận về kinh tế trang trại.
1.1.1. Quá trình phát triển và khái niệm trang trại.
1.1.2. Quy luật phát triển của trang trại.
1.1.3. Những đặc trưng chủ yếu của kinh tế trang trại.
1.1.4. Những tiêu chí xác định một trang trại.
1.2. Quá trình hình thành và phát triển kinh tế trang trại trên thế giới và ở Việt Nam.
1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế trang trại của Thế Giới.
1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại của Việt Nam.
1.2.3. Vấn đề cần nghiên cứu giải quyết với kinh tế trang trại.
1.2.4. Khái quát về phát triển kinh tế trang trại tỉnh Yên Bái.
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.
2.1.1. Đặc điểm về điều kiển tự nhiên của vùng ven thành phố Yên Bái.
2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội vùng ven thành phố Yên Bái.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.2.1. Phương pháp chung.
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu.
2.2.3. Cách tiến hành phân tích, hệ thống chỉ tiêu phân tích.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở vùng ven thành phố Yên Bái.
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở vùng ven thành phố Yên Bái.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan