[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tích hợp cơ sở dữ liệu quan hệ và XML

[/kythuat]
[tomtat]
Tích hợp cơ sở dữ liệu quan hệ và XML
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XML VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
1.1 Tổng quan về XML
1.1.2 Cấu trúc của tài liệu XML
1.1.2.1 Tài liệu XML
1.1.2.2 Cấu trúc của tài liệu XML
1.1.3 Các thành phần cơ bản trong tài liệu XML
1.1.4 Cấu trúc tài liệu XML hợp khuôn dạng
1.1.5 Định nghĩa kiểu tài liệu DTD (Document Type Definition)
1.1.6 Lược đồ XML (XML schema)
1.1.7 Bảng định kiểu CSS (Cascading Style Sheet)
1.1.8 Mô hình DOM (Document Object Model)
1.1.9 Phân tích tài liệu XML theo mô hình DOM
1.2 Cơ sở dữ liệu quan hệ
1.2.1 Cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ
1.2.2 Ràng buộc toàn vẹn trên một cơ sở dữ liệu quan hệ
1.2.2.1 Định nghĩa
1.2.2.2 Các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn
1.2.3 Chuẩn hóa một cơ sở dữ liệu quan hệ
1.3 Kết luận
CHƯƠNG 2: TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ VÀ XML
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Đối sánh nội dung của một CSDL quan hệ và một tài liệu XML
2.1.2 Cấu trúc và kiểu cơ chế của một tài liệu XML và một lược đồ CSDL quan hệ.
2.1.3 Tên duy nhất
2.1.4 Các giá trị rỗng và các giá trị mặc định
2.1.5 Quan hệ
2.1.6 Thứ tự
2.2 Chuyển một tài liệu XML sang một cơ sở dữ liệu quan hệ
2.3 Chuyển một CSDL quan hệ thành một tài liệu XML
2.3.1 Phi chuẩn các lược đồ quan hệ
2.3.2 Kết nối các CSDL đã phi chuẩn
2.3.3 Ánh xạ một CSDL quan hệ đã kết nối thành một DOM chính và chuyển thành một tài liệu XML
2.4 Kết luận
CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ VÀ XML
3.1 Thuật toán
3.1.1 Đọc tài liệu XML dưới dạng sơ đồ hình cây
3.1.2 Hiển thị tài liệu XML dưới dạng bảng
3.1.3 Chuyển một CSDL quan hệ sang một tài liệu XML
3.2 Cài đặt thuật toán
3.3 Đánh giá kết quả
3.4 Kết luận
CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM
4.1 Yêu cầu cài đặt
4.2 Giao diện của chương trình như sau
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan