[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu phương pháp tra cứu ảnh theo nội dung

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu phương pháp tra cứu ảnh theo nội dung
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TRA CỨU ẢNH
1.1. Tra cứu ảnh
1.2. Mô hình hệ thống tra cứu ảnh theo nội dung
1.3. Một số hệ thống tra cứu ảnh theo nội dung tiêu biểu
1.3.1. Hệ thống QBIC (Query By Image Content)
1.3.2. Hệ thống Photobook
1.3.3. Hệ thống VisualSEEK và WebSEEK
1.3.4. Hệ thống RetrievalWare
1.3.5. Hệ thống Imatch
1.4. Một số ứng dụng cơ bản của tra cứu ảnh
CHƯƠNG II: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG ẢNH
2.1. Phương pháp trích chọn theo mầu sắc tổng thể và cục bộ [6],[7],[11]
2.1.1. Không gian mầu
2.1.2. Lượng tử hoá màu
2.1.3. Các moment màu
2.1.4. Biểu đồ màu (Color Histogram)
2.2. Phương pháp trích chọn đặc trưng theo kết cấu [6],[7],[16]
2.2.1. Các đặc trưng Tamura
2.2.2. Các đặc trưng Wold
2.2.3. Mô hình tự thoái lui đồng thời (mô hình SAR)
2.2.4. Ma trận đồng khả năng (Co-occurrence matrix) [16]
2.2.5. Lọc Gabor [5],[7],[16
2.2.6. Biến đổi dạng sóng (wavelet transform)
2.3. Phương pháp trích chọn đặc trưng theo hình dạng [3],[6],[7]
2.3.1. Biên và các phương pháp phát hiện biên
2.3.2. Xử lý ảnh trong miền tần số và biến đổi Fourier [1]
2.4. Độ đo khoảng cách và độ đo tương tự [6],[7],[16],[17]
2.4.1. Độ đo khoảng cách
2.4.2. Độ đo tương tự
2.5. Đánh giá hiệu năng của hệ thống tra cứu ảnh
CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG
3.1. Giới thiệu bài toán tra cứu ảnh
3.2. Phân tích bài toán
3.3. Xây dựng chương trình Content based image retrieval
3.3.1. Mô hình tổng quát
3.3.2. Tra cứu theo hình dạng
3.3.3. Tra cứu theo màu sắc
3.3.4. Sử dụng chương trình Content based image retrieval
3.4. Khả năng mở rộng của chương trình
3.4.1. Những hạn chế của chương trình
3.4.2. Khả năng mở rộng
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan