[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tính tự nhiên Tôpô của định lý Noguchi về dãy các ánh xạ chỉnh hình giữa các không gian phức

[/kythuat]
[tomtat]
Tính tự nhiên Tôpô của định lý Noguchi về dãy các ánh xạ chỉnh hình giữa các không gian phức
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 : MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1 Ánh xạ chỉnh hình
1.2 Đa tạp phức
1.3 Giả khoảng cách Kobayashi trên không gian phức
1.4 Không gian phức hyperbolic
Chương 2 : TÍNH TỰ NHIÊN TÔPÔ CỦA ĐỊNH LÍ NOGUCHI VỀ DÃY CÁC ÁNH XẠ CHỈNH HÌNH GIỮA CÁC KHÔNG GIAN PHỨC
2.1 Mở đầu
2.2 Tổng quát tôpô các kết quả của Kiernan, Kobayashi, Kwack và Noguchi trong không gian phức
2.3 Một số đặc trưng của tính chất k và ứng dụng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan