[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức dạy học sinh học 11 chương Sinh sản theo hướng sử dụng truyền thông đa phương tiện

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức dạy học sinh học 11 chương Sinh sản theo hướng sử dụng truyền thông đa phương tiện
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình ứng dụng CNTT trong giáo dục trên thế giới
1.2. Tình hình ứng dụng CNTT trong dạy học ở Việt Nam
1.3. Những thuận lợi-khó khăn khi áp dụng giảng dạy tích hợp truyền thông đa phương tiện ở Việt Nam
1.4. Yêu cầu sử dụng truyền thông đa phương tiện trong đổi mới dạy học Sinh học tại Việt Nam
Chương 2: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 11 CHƯƠNG SINH SẢN SỬ DỤNG TTĐPT
2.1. Các nguyên tắc xây dựng bài giảng sử dụng TTĐPT
2.2. Quy trình xây dựng bài giảng tư liệu điện tử lớp 11 chương Sinh sản theo hướng tích hợp TTĐPT
2.3. Tổ chức dạy học chương Sinh sản sử dụng TTĐPT
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3. Phương pháp thực nghiệm
3.4. Kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan