[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
2.1 Một số vấn đề chung về kế toán quản trị      
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của kế toán quản trị
2.1.2 Khái niệm kế toán quản trị
2.1.3 Mục tiêu của kế toán quản trị
2.1.4 Vai trò của kế toán quản trị
2.2 Nội dung kế toán quản trị
2.2.1 Dự toán ngân sách
2.2.2 Hệ Hệ thống kế toán chi phí và  quản trị chi phí sản xuất kinh doanh
2.2.3 Kế toán các trung tâm trách nhiệm
2.2.4 Thiết lập thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định và dự báo
2.3 Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp
2.3.1 Tổ chức thu thập thông tin ban đầu
2.3.2 Tổ chức phân loại, xử lý và cung cấp thông tin
2.3.3 Tổ chức thiết lập và cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán quản trị          
2.3.4 Tổ chức bộ máy kế toán quản trị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TMP
3.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 
3.1.2 Các công ty con, công ty liên kết và chi nhánh
3.1.3 Chức năng và nhiệm vụ
3.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
3.1.5 Quy trình công nghệ sản xuất điện tại Nhà máy thủy điện Thác Mơ
3.2 Tình hình tổ chức công tác quản lý và công tác kế toán tại Công ty
3.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty           
3.2.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty
3.2.3 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
3.3 Thực trạng công tác kế toán tại Công ty
3.3.1 Tình hình thực tế Kế toán quản trị tại Công ty
3.3.2 Nhận xét đánh gía     
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
4.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty
4.2 Quan điểm và mục tiêu hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại Công ty
4.2.1 Quan điểm hoàn thiện
4.2.2 Nội dung hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại Công ty
4.3 Giải pháp hoàn thiện    
4.3.1 Hoàn thiện lập dự toán ngân sách
4.3.2 Hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
4.3.3 Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm
4.3.4 Thiết lập thông tin phục vụ cho việc ra quyết định
4.3.5 Tổ chức hệ thống chứng từ sổ sách kế toán, tài khoản và lập các báo cáo kế toán quản trị
4.3.6 Tổ chức bộ máy kế toán và kế toán quản trị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
5.1 Kiến nghị
5.1.1 Đào tạo nguồn nhân lực
5.1.2 Đầu tư công nghệ thông tin
5.1.3 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
5.2 Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan