[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức tự học môn Giáo dục học có sự hỗ trợ của Công nghệ thông tin cho Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức tự học môn Giáo dục học có sự hỗ trợ của Công nghệ thông tin cho Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước
1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Khái niệm học
1.2.2. Tự học
1.2.3. Tổ chức tự học
1.2.4. Công nghệ thông tin
1.3. Hoạt động tự học môn GDH của SV CĐSP
1.3.1. Đặc điểm hoạt động tự học của SV
1.3.2. Các hình thức tự học của SV
1.3.3. Tự học môn GDH của SV CĐSP
1.4. Sự phát triển của CNTT và các yêu cầu khi vận dụng CNTT vào tự học môn GDH ở trường CĐSP
1.4.1. Sự phát triển của CNTT
1.4.2. Một số hình thức ứng dụng CNTT vào tự học môn GDH
1.4.3. Khả năng ứng dụng CNTT vào tự học môn GDH
1.4.4. Các yêu cầu khi tổ chức tự học môn GDH có sự hỗ trợ của CNTT cho SV ở trường CĐSP Nghệ An
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TỰ HỌC MÔN GDH CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA CNTT CHO SV Ở TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN
2.1. Một vài nét về trường CĐSP Nghệ An
2.2. Khái quát về dạy học môn GDH ở trường CĐSP
2.3. Thực trạng tự học môn GDH của SV
2.3.1. Khái quát tiến trình khảo sát thực trạng
2.3.2. Thực trạng tự học môn GDH của SV ở trường CĐSP Nghệ An
2.3.3. Thực trạng tổ chức tự học môn GDH có sự hỗ trợ của CNTT
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TỰ HỌC MÔN GDH CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA CNTT CHO SV Ở TRƯỜNG CĐSP NGHỆ AN VÀ THỰC NGHIỆM
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm
3.1.2. Đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò chủ đạo của thầy với vai trò tích cực, chủ động của SV
3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn
3.1.4. Đảm bảo tính hiệu quả
3.2. Các biện pháp tổ chức tự học môn GDH cho sinh viên có sự hỗ trợ của CNTT
3.2.1. Tạo môi trường học tập thông qua mạng internet
3.2.2. Hướng dẫn tiếp cận các nguồn thông tin phục vụ tự học môn GDH
3.2.3. Tổ chức cho SV làm việc theo nhóm kết hợp với thảo luận
3.2.4. Xây dựng trang web học tập môn GDH
3.3. Thực nghiệm sử dụng trang web GDH để tổ chức tự học môn GDH cho SV trường CĐSP Nghệ An
3.3.1. Khái quát về thực nghiệm
3.3.2. Phân tích kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan