[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức xêmina theo quan điểm dạy học tích cực trong quá trình dạy môn giáo dục học ở trường Cao đẳng thể dục thể thao Thanh Hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức xêmina theo quan điểm dạy học tích cực trong quá trình dạy môn giáo dục học ở trường Cao đẳng thể dục thể thao Thanh Hóa
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC XÊMINA TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2. Cơ sở tâm lý của việc tổ chức xêmina theo quan điểm dạy học tích cực
1.2.1. Khái niệm tính tích cực nhận thức
1.2.2. Nhu cầu nhận thức
1.2.3. Động cơ nhận thức
1.2.4. Hứng thú nhận thức
1.3. Khái niệm về dạy học tích cực và về xêmina
1.3.1. Khái niệm về dạy học tích cực
1.3.2. Khái niệm xêmina
1.4. Các kiểu xêmina trong tổ chức dạy học
1.5. Quá trình tiến hành tổ chức xêmina
1.5.1. Giai đoạn chuẩn bị
1.5.2. Giai đoạn thực hiện
1.5.2.1. Tổ chức lớp học
1.5.2.2. Thuyết trình
1.5.2.3. Tranh luận, thảo luận
1.5.3. Giai đoạn kết thúc
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC XÊMINA TRONG QUÁ TRÌNH DẠY MÔN GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG TDTT THANH HÓA
2.1 Vài nét về địa bàn nghiên cứu
2.2. Mục đích khảo sát
2.3. Đối tượng khảo sát
2.4. Phân tích kết quả khảo sát
2.4.1. Thực trạng nhận thức của sinh viên về vai trò của môn GDH
2.4.2. Thực trạng về mức độ kiến thức GDH mà sinh viên thu nhận được
2.4.3. Thực trạng hứng thú của sinh viên đối với hình thức tổ chức dạy học xêmina
2.4.4. Nhận thức của giáo viên về mức độ cần thiết tổ chức xêmina trong môn GDH
2.4.5. Thực trạng tổ chức xêmina vào môn GDH của giáo viên trường CĐTDTT Thanh Hóa
2.4.6. Nội dung kiến thức GDH được giáo viên trường CĐTDTT Thanh Hóa tổ chức xêmina
2.4.7. Những khó khăn của giáo viên dạy GDH ở trường CĐTDTT Thanh Hóa khi tổ chức xêmina
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH TỔ CHỨC XÊMINA TRONG QUÁ TRÌNH DẠY MÔN GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG CĐ TDTT THANH HÓA
3.1. Đặc điểm chương trình môn giáo dục học ở trường Cao đẳng TDTT Thanh Hóa
3.2. Quy trình dạy học môn GDH theo hình thức tổ chức xêmina
3.2.1. Giai đoạn 1: Định hướng – chuẩn bị
3.2.2. Giai đoạn 2: Tổ chức thực hiện
3.2.3. Giai đoạn 3: Giai đoạn kết thúc
3.3. Thực nghiệm sư phạm
3.3.1. Khái quát về quá trình thử nghiệm
3.3.2. Nội dung thử nghiệm
3.3.3. Thời gian thử nghiệm
3.3.4. Người được thử nghiệm
3.3.5. Quy trình thử nghiệm:
3.3.5.1. Chuẩn bị
3.3.5.2. Tiến hành thử nghiệm
3.3.5.3. Xử lý kết quả thử nghiệm và rút ra nhận xét.
3.3.5.4 Xử lý kết quả thử nghiệm
3.4. Nhận xét kết quả thử nghiệm
3.4.1. Kết quả thử nghiệm biểu hiện ở sự lĩnh hội tri thức của sinh viên
3.4.2. Kết quả thử nghiệm thể hiện ở thái độ tiếp nhận, tích cực tư duy suy nghĩ của sinh viên
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan