[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp tăng cường hoạt động Marketing du lịch cho tỉnh Cà Mau

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp tăng cường hoạt động Marketing du lịch cho tỉnh Cà Mau
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING DU LỊCH
1.1. Những khái niệm cơ bản về Marketing du lịch
1.1.1. Khái niệm về du lịch
1.1.2. Khái niệm về sản phẩm du lịch
1.1.3. Khái niệm về thị trường du lịch
1.2. Khái niệm về marketing du lịch
1.2.1. Mục tiêu hoạt động marketing du lịch
1.2.2. Vai trò
1.3. Khái niệm chiến lược Marketing du lịch
1.3.1. Khái niệm chiến lược
1.3.2. Khái niệm chiến lược
1.3.3. Khái niệm hoạt động Marketing du lịch
1.4. Vai trò chiến lược Marketing du lịch cho địa phương
1.4.1. Vai trò Marketing
1.4.2. Vai trò chiến lược Marketing du lịch
1.4.3. Thị trường ngành du lịch địa phương
1.4.4. Thị trường mục tiêu
1.5. Các nguyên tắc xây dựng chiến lược Marketing du lịch địa phương
1.5.1. Nguyên tắc chọn lọc và tập trung
1.5.2. Nguyên tắc giá trị khách hàng
1.5.3. Nguyên tắc lợi thế phân biệt
1.5.4. Nguyên tắc hợp nhất
1.6. Qui trình xây dựng kế hoạch Marketing du lịch cho một địa phương
1.7. Kinh nghiệm về hoạt động Marketing du lịch của các nước
1.7.1. Chương trình hoạt động Marketing du lịch hiện đại
1.7.2. Kinh nghiệm hoạt động Marketing du lịch của các nước
1.7.3. Bài học kinh nghiệm về Marketing du lịch cho một địa phương
1.8. Quan điểm của du lịch Việt Nam trong thời kì đổi mới
1.9. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam
1.9.1. Những thuận lợi
1.9.2. Những khó khăn
1.10. KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DU LỊCH TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2006 - 2011
2.1. Tổng quan thị trường du lịch tại Cà Mau
2.1.1. Vai trò, vị trí du lịch tỉnh Cà Mau
2.1.2. Điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội
2.1.3. 2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2. Tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau.
2.2.1. Yếu tố kinh tế
2.2.2. Chính trị - pháp luật
2.2.3. Yếu tố tự nhiên
2.2.4. Ảnh hưởng từ đối thủ cạnh tranh
2.3. Thực trạng hoạt động du lịch tỉnh Cà Mau hiện nay
2.3.1. Thương hiệu du lịch tỉnh Cà Mau
2.3.2. Sản phẩm du lịch
2.3.3. Phân phối các mô hình du lịch
2.3.4. Tổ chức không gian lãnh thổ du lịch
2.3.5. Giá
2.3.6. Con người – lao động ngành du lịch (kỹ thuật phục vụ, trình độ nhân viên...)
2.3.7. Vốn đầu tư
2.4. Hiệu quả marketing du lịch Cà Mau đã đạt được
2.4.1. Số lượng khách du lịch tỉnh đã đạt được trong ba năm gần đây (khách nội và khách ngoại)
2.4.2. Doanh thu xã hội từ du lịch
2.4.3. Cơ sở vật chất kĩ thuật
2.4.4. Giải quyết việc làm cho lao động tỉnh
2.5. Những bài học kinh nghiệm về hoạt động du lịch
2.5.1. Những bài học vận dụng hoạt động du lịch các nước trên thế giới và các địa phương khác.
2.5.2. Phân tích du lịch các nước trong khu vực
2.6. Phân tích thực trạng marketing du lịch của tỉnh Cà Mau.
2.6.1. Về xu hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam.
2.6.2. Định hướng phát triển thị trường du lịch
2.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DU LỊCH CHO TỈNH CÀ MAU
3.1. Định hướng hoạt động du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020
3.1.1. Mục tiêu cụ thể
3.1.2. Phương hướng xây dựng các cụm và khu du lịch
3.1.3. Phát triển loại hình sản phẩm du lịch theo thị trường
3.1.4. Phương hướng phát triển sản phẩm du lịch Cà Mau
3.2. Phương hướng hoạt động Marketing du lịch cho tỉnh Cà Mau.
3.2.1. Phương hướng chiến lược
3.2.2. Hoàn thiện hệ thống Maketing
3.2.3. Phân tích và phát triển hệ thống Marketing.
3.3. Các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động marketing du lịch tỉnh Cà Mau.
3.3.1. Giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch
3.3.2. Giải pháp đa dạng hoá và nâng cao chất lương sản phẩm du lịch
3.3.3. Giải pháp về công tác xúc tiến quảng bá du lịch
3.3.4. Giải pháp nguồn nhân lực du lịch
3.3.5. Giải pháp mô hình tổ chức kinh doanh du lịch
3.3.6. Giải pháp tính thân thiện để đánh giá sức thu hút du lịch
3.3.7. Giải pháp đầu tư và thu hút vốn đầu tư
3.3.8. Giải pháp tổ chức quản lý nhà nước về du lịch
3.4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

CÁC PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan