[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số kỹ thuật phân cụm dữ liệu và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Một số kỹ thuật phân cụm dữ liệu và ứng dụng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DỮ LIỆU VÀ BÀI TOÁN PHÂN CỤM DỮ LIỆU
1.1 Tổng quan về phân tích thống kê dữ liệu.
1.1.1 Giới thiệu về phân tích thống kê dữ liệu.
1.1.2 Các thống kê mô tả
1.1.3 Phân bố lấy mẫu và suy luận quần thể từ các thống kê mẫu.
1.1.4 Các phương pháp ước lượng và tham số thống kê
1.1.5 Kiểm định giả thuyết thống kê.
1.2 Bài toán phân tích cụm trong phân tích thống kê dữ liệu
1.2.1 Định nghĩa về phân cụm dữ liệu
1.2.2 Một số cách tiếp cận trong phân cụm dữ liệu thống kê
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN CỤM DỮ LIỆU
2.1 Thuật toán phân cụm dữ liệu dựa vào phân cụm phân hoạch.
2.1.1 Thuật toán K – means
2.1.2 Thuật toán PAM
2.1.3 Thuật toán CLARA
2.2 Thuật toán phân cụm dữ liệu dựa vào mật độ
2.2.1 Thuật toán DBSCAN
2.2.3 Thuật toán DENCLUDE
2.3 Thuật toán phân cum dữ liệu dựa vào phân cụm phân cấp
2.3.1 Thuật toán BIRCH
2.3.2 Thuật toán Hierarchical clustering
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH CỤM TRONG NHÂN KHẨU HỌC
3.1 Xác định bài toán
3.2 Phân tích và lựa chọn công cụ phân cụm
3.2.1 Các chức năng chính của chương trình phân cụm bằng MATLAB
3.2.2 Mã nguồn chương trình (Matlab)
3.3. Thực hiện phân tích cụm bằng phân tích thống kê dữ liệu
3.3.1 Phương pháp phân tích
3.3.2 Các bước tiến hành phân cụm các quốc gia theo các chỉ số nhân khẩu học
3.4 Phân tích ý nghĩa của các cụm quốc gia theo ba chỉ số phân cụm
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan