[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cán bộ công chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cán bộ công chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
1.1. Cơ sở lý luận về chất lượng cán bộ, công chức
1.1.1. Cán bộ, công chức
1.1.2. Đặc điểm cán bộ công chức nước ta hiện nay
1.1.3. Chất lượng cán bộ, công chức
1.1.4. Nội dung nâng cao chất lượng cán bộ, công chức
1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ, công chức
1.2. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức ở Việt Nam
1.2.1. Kinh nghiệm của tỉnh Lào Cai
1.2.2. Kinh nghiệm của tỉnh Ninh Bình
1.2.3. Kinh nghiệm của tỉnh Thái Bình
1.2.4. Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức đối với Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp thông tin
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu thể hiện số lượng và cơ cấu cán bộ, công chức
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu thể hiện chất lượng cán bộ, công chức
Chương 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA SỞ TÀI CHÍNH HẢI DƯƠNG
3.1. Khái quát chung về sở Tài chính tỉnh Hải Dương
3.1.1. Vị trí, chức năng
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
3.2.1. Thực trạng số lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Sở Tài chính Hải Dương
3.2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của sở Tài chính tỉnh Hải Dương
3.3. Đánh giá chung chất lượng cán bộ, công chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
3.3.1. Kết quả đạt được
3.3.2. Một số hạn chế
3.3.3. Nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng chất lượng cán bộ, công chức tại sở Tài chính Hải Dương
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HẢI DƯƠNG
4.1. Quan điểm, mục tiêu, nâng cao chất lượng cán bộ công chức của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
4.2. Phương hướng về tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ công chức Sở Tài chính tỉnh Hải Dương trong giai đoạn tới
4.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công chức tại sở Tài chính tỉnh Hải Dương
4.3.1. Hoàn thiện công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức sở Tài chính tỉnh Hải Dương
4.3.2. Tuyển dụng cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức chính trị
4.3.3. Hoàn thiện và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
4.4. Một số kiến nghị
4.4.1. Kiến nghị với Trung ương
4.4.2. Kiến nghị với tỉnh Hải Dương
4.4.3. Kiến nghị với Sở Tài chính
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan