[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đến năm 2020
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC SƠN MÀI
1.1. GIỚI THIỆU VỀ THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG
1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2. Đặc điểm địa hình
1.1.3. Mạng lưới sông ngòi
1.1.4. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
1.2. ĐẶC TRƯNG VỀ NGHỀ SẢN XUẤT SƠN MÀI Ở NƯỚC TA
1.2.1. Nguồn gốc sơn mài tại Việt Nam
1.2.2. Làng nghề sơn mài sơn mài tồn tại và phát triển ở nước ta
1.3. ĐẶC ĐIỂM NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT SƠN MÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
1.3.1. Khái quát về ngành nghề sơn mài truyền thống Bình Dương
1.3.2. Nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho ngành nghề sơn mài
1.3.3. Công nghệ sản xuất
1.3.4. Tình hình hoạt động sản xuất sơn mài tại Thủ Dầu Một
1.3.5. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ
1.3.6. Định hướng phát triển của ngành sơn mài trên địa bàn TX Thủ Dầu Một đến năm 2020
1.4. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT
CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT SƠN MÀI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT
2.1. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT SƠN MÀI TẠI THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT
2.1.1. Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh Sơn mài
2.1.2. Khối lượng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất sơn mài
2.1.3. Công nghệ và loại hình sản xuất sơn mài điển hình tại Thị xã Thủ Dầu Một
2.1.4. Sản phẩm Sơn mài Thủ Dầu Một và thị trường tiêu thụ
2.2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT SINH, XỬ LÝ CHẤT THẢI SẢN XUẤT TẠI CÁC CƠ SỞ SƠN MÀI TRÊN ĐỊA BÀN THỦ DẦU MỘT
2.2.1. Tình hình phát sinh và xử lý nước thải sản xuất
2.2.2. Tình hình phát sinh khí thải
2.2.3. Tình hình phát sinh chất thải rắn sản xuất
CHƯƠNG 3: DỰ BÁO DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG CỦA LÀNG NGHỀ SẢN XÚÂT SƠN MÀI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT ĐẾN NĂM 2020
3.1. DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT ĐẾN NĂM 2020
3.1.1. Diễn biến môi trường nước thải sản xuất
3.1.2. Diễn biến môi trường không khí
3.1.3. Dự báo xu thế biến đổi môi trường do chất thải rắn
3.2. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG – CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SƠN MÀI
3.2.1. Tác động đến môi trường nước
3.2.2. Tác động đến môi trường không khí
3.2.3. Tác động đến môi trường đất
3.2.4. Ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của cư dân khu vực.
3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG
3.3.1. Nguyên nhân ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sơn mài tại Thủ Dầu Một
3.3.2. Những tồn tại gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường làng nghề sơn mài
3.3.3. Các tồn tại trong công tác quản lý môi trường tại làng nghề sơn mài
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XÚÂT SƠN MÀI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT
4.1. ĐỊNH HƯỚNG KHẮC PHỤC CÁC TỒN TẠI TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG NGHỀ SƠN MÀI TẠI THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT
4.1.1. Bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý và những quy định trong công tác bảo vệ môi trường làng nghề phù hợp với đặc thù của làng nghề
4.1.2. Nâng cao năng lực quản lý môi trường của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường các cấp trong quản lý môi trường làng nghề
4.1.3. Cung cấp tài chính và hỗ trợ kỹ thuật trong kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề
4.1.4. Nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của các hộ sản xuất nghề trong việc giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động sản xuất nghề
4.1.5. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong kiểm soát và quản lý môi trường làng nghề
4.2. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
4.2.1. Mục tiêu
4.2.2. Giải pháp thực hiện
4.2.3. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
4.2.4. Tăng cường năng lực quản lý môi trường
4.3. ĐỀ XÚÂT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT SƠN MÀI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT
4.3.1. Đề xuất các giải pháp sản xúât sạch hơn tại từng cơ sở sản xuất
4.3.2. Đề xuất các biện pháp xử lý khí thải tại các cơ sở sơn mài tại thị xã
4.3.4. Đề xuất các biện pháp xử lý nước thải cho làng nghề sơn mài Thủ Dầu Một
4.3.5. Đề xuất các biện pháp thu gom, xử lý chât thải rắn từ các cơ sở sơn mài
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan