[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.
DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ.
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DNVVN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG NGÀY NAY
1.1 Lí luận về tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
1.1.1 Khái niệm, đặc trưng của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng
1.1.1.2 Đặc trưng của tín dụng ngân hàng
1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng
1.1.3 Các hình thức tín dụng ngân hàng
1.2 Lí luận tín dụng tài trợ cho các DNVVN
1.2.1 Lí luận DNVVN
1.2.1.1 Khái niệm và đặc điểm DNVVN
1.2.1.2 Vị trí và vai trò của DNVVN trong nền kinh tế thị trường
1.2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của DNVVN
1.2.2 Tín dụng tài trợ DNVVN
1.2.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển DNVVN
1.2.4 Hiệu quả tín dụng
1.3 Kinh nghiệm một số nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong việc hỗ trợ tín dụng cho các DNVVN
1.3.1 Kinh nghiệm một số nước
1.3.2 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNVVN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh ngân hàng phát triển Việt Nam
2.1.1 Tổng quan về ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB)
2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ ngân hàng phát triển Việt Nam
2.1.1.3 Trách nhiệm và quyền hạn ngân hàng phát triển Việt Nam
2.1.1.4 Cơ cấu tổ chức của hệ thống ngân hàng phát triển Việt Nam
2.1.1.5 Quy trình tín dụng tại Ngân hàng phát triển Việt Nam
2.1.2 Giới thiệu về ngân hàng phát triển Việt Nam_Chi nhánh Đồng Nai
2.1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng phát triển Việt Nam_Chi nhánh Đồng Nai
2.1.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh
2.2 Thực trạng các DNVVN ở Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng hiện nay
2.2.1 Ở Việt Nam
2.2.2 Ở Đồng Nai
2.3 Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các DNVVN tại Ngân hàng phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đồng Nai
2.3.1 Khái quát về tình hình một số DNVVN có quan hệ tín dụng với Ngân hàng phát triển Việt Nam_ Chi nhánh Đồng Nai
2.3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các DNVVN tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đồng Nai
2.3.2.1 Các quy định về tín dụng tài trợ DNVVN
2.3.2.2 Doanh số cho vay
2.3.2.3 Doanh số thu nợ
2.3.2.4 Tình hình dư nợ cho vay đối với DNVVN
2.3.2.5 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đối với DNVV
2.3.3 Những kết quả đạt được và những tồn tại, nguyên nhân
2.3.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân
2.3.4 Chạy chương trình SPSS
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÁC DNVVN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
3.1 Phương hướng hoạt động tín dụng của Ngân hàng đối với DNVVN
3.1.1 Chủ trương của Nhà nước
3.1.2 Phổ biến và định hướng đầu tư tín dụng cho các DNVVN tại Ngân hàng phát triển Việt Nam
3.2 Giải pháp tín dụng
3.2.1 Mở rộng thị trường cho vay
3.2.2 Tổ chức, đào tạo tốt đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.3 Thực hiện tốt huy động vốn nhằm đảm bảo nhu cầu vay vốn của Các DNVVN
3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định
3.2.4.1 Tìm hiểu thông tin khách hàng
3.2.4.2 Phân tích và đánh giá
3.2.5 Đơn giản hóa các điều kiện, thủ tục vay vốn
3.2.6 Tăng cường hoạt động tư vấn, chăm sóc khách hàng
3.2.7 Xây dựng chiến lược kết chặt mối quan hệ giữa Ngân hàng và các DNVVN
3.3 Một số kiến nghị cá nhân
3.3.1 Đối với Nhà Nước
3.3.2 Đối với ngân hàng
3.3.3 Đối với các DNVVN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan