[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện để nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện để nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.2 Lý do chọn đề tài
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5 Những điểm mới của đề tài
1.6 Kết cấu đề tài
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1 Tín dụng hộ sản xuất trong nền kinh tế thị trường
2.1.1 Khái niệm chung về hộ sản xuất
2.1.2 Đặc điểm của hộ sản xuất
2.1.3 Vai trò của hộ sản xuất với nền kinh tế
2.2 Tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế hộ sản xuất
2.2.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng
2.2.2 Các hình thức cho vay
2.2.3 Quy trình cho vay hộ sản xuất
2.2.4 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế hộ sản xuất
2.3 Chất lượng cho vay của Ngân hàng đối với hộ sản xuất.
2.3.1 Khái niệm chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất
2.3.2 Sự cần thiết của việc nâng cao chất chất lượng cho vay đối với HSX
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất
2.3.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay hộ sản xuất
2.3.4.1 Từ phía ngân hàng
2.3.4.2 Từ phía hộ sản xuất
2.3.4.3 Các yếu tố từ bên ngoài
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Phương pháp nghiên cứu
3.1.1 Nghiên cứu định tính
3.1.2 Nghiên cứu định lượng
3.2 Quy trình nghiên cứu
3.3 Thu thập dữ liệu
3.4 Thiết lập mô hình
3.5 Quá trình kiểm định các giả thiết
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH LONG THÀNH
4.1 Giới thiệu sơ bộ về huyện Long Thành
4.1.1 Vị trí địa lý [5]
4.1.2 Đặc điểm về tình hình kinh tế xã hội huyện Long Thành trong năm 2011[6]
4.1.3 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Long Thành trong năm 2012[6]
4.1.4 Đặc điểm HSX trên địa bàn huyện Long Thành
4.2 Tổng quan về NHNo&PTNT chi nhánh Long Thành
4.2.1 Giới thiệu khái quát về NHNo&PTNT Việt Nam – chi nhánh huyện Long Thành
4.2.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động của NHNo&PTNT Long Thành
4.3 Thực trạng hoạt động cho vay HSX tại NHNo&PTNT Long Thành
4.3.1 Đánh giá chất lượng hoạt động cho vay đối với HSX trên địa bàn huyện
4.3.1.1 Doanh số cho vay HSX
4.3.1.2 Doanh số thu nợ HSX
4.3.1.3 Dư nợ HSX
4.3.1.4 Vòng quay tín dụng HSX
4.3.1.5 Lợi nhuận từ hoạt động cho vay HSX
4.4 Đánh giá hoạt động cho vay HSX tại NHNo&PTNT Long Thành thông qua khảo sát thực tế
4.4.1 Phân tích đánh giá sơ bộ kết quả khảo sát thực tế
4.4.1.1 Mục đích sử dụng vốn
4.4.1.2 Lãi suất cho vay của ngân hàng thấp
4.5.1.3 Vốn tự có khách hàng tham gia vào dự án
4.5.1.4 Quy trình cho vay chặt chẽ
4.5.1.5 Cổng thông tin khách hàng biết đến ngân hàng
4.6 Kết quả kiểm định các nguyên nhân tác động tới việc sử dụng vốn vay có hiệu quả tại NHNo&PTNT Long Thành
4.6.1 Các mô hình
4.6.2 Kiểm định ý nghĩa và kết quả phù hợp của mô hình
4.6.2.1 Đánh giá độ phù hợp của mô hình
4.6.2.2 Kiểm định về sự phù hợp của mô hình
4.6.2.3 Kiểm định giả thuyết về các hệ số trong mô hình hồi quy mẫu
4.6.3 Ý nghĩa của hệ số hồi quy trong mô hình
4.4.3 Đánh giá chung về tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Long Thành
4.4.3.1 Những kết quả đạt được
4.4.3.2 Những mặt hạn chế và nguyên nhân tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HSX TẠI NHNo&PTNT LONG THÀNH
5.1 Phương hướng hoạt động của NHNo&PTNT Long Thành năm 2012[4]
5.1.1 Chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2011
5.1.2 Biện pháp thực hiện
5.1.2.1 Về công tác huy động vốn và phát triển dịch vụ
5.1.2.2 Về công tác tín dụng
5.2 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay HSX tại NHNo&PTNT Long Thành
5.2.1 Giải pháp cốt yếu
5.2.1.1 Cải tiến quy trình và thủ tục vay vốn
5.2.1.2 Trích lập dự phòng cho những HSX bị ảnh hưởng bởi môi trường tự nhiên
5.2.1.3 Kết hợp với phòng công chứng, phòng tài nguyên trong công tác kiểm tra, kiểm soát, thẩm định tài sản đảm bảo của khách hàng.
5.2.1.4 Nâng cao trình độ và đạo đức của CBTD
5.2.2 Giải pháp bổ sung
5.2.2.1 Tăng dư nợ tín dụng đối với hộ sản xuất bằng đa dạng hóa phương thức cho vay
5.2.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ của ngân hàng, tăng cường chăm sóc khách hàng
5.2.2.3 Phối hợp với UBND huyện trong công cuộc phát triển kinh tế hộ trên địa bàn
5.2.2.4 Tách bộ phận tiếp nhận hồ sơ của khách hàng với bộ phận thẩm định dự án
5.4 Kết luận và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo
5.4.1 Kết luận
5.4.2 Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan