[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khai phá dữ liệu theo tiếp cận tập thô và cây quyết định - ứng dụng trong phân lớp năng khiếu học sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Khai phá dữ liệu theo tiếp cận tập thô và cây quyết định - ứng dụng trong phân lớp năng khiếu học sinh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: KHAI PHÁ DỮ LIỆU THEO TIẾP CẬN TẬP THÔ
1.1 Giới thiệu
1.2 Các khái niệm cơ bản
1.2.1 Hệ thống thông tin
1.2.2 Bảng quyết định
1.2.3 Quan hệ không phân biệt được
1.2.4 Xấp xỉ tập hợp trong tập thô
1.2.5 Sự phụ thuộc của các thuộc tính
1.2.6 Rút gọn các thuộc tính trong hệ thống thông tin
1.2.7 Ma trận phân biệt
1.3 Rút gọn dữ liệu trong hệ thống thông tin
1.4 Thuật toán tìm tập rút gọn của một bảng quyết định dựa vào ma trận phân biệt được
1.5 Tập thô với các công cụ khai phá dữ liệu
1.5.1 Khám phá tri thức trong cơ sở dữ liệu
1.5.2 Tập thô trong khai phá dữ liệu
1.5.3 Một số ứng dụng quan trọng của lý thuyết tập thô
1.6 Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH
2.1 Khai phá dữ liệu với cây quyết định
2.1.1 Khái niệm
2.1.2 Thiết kế cây quyết định
2.2 Phương pháp tổng quát xây dựng cây quyết định
2.3 Phương pháp xây dựng cây quyết định ID3
2.3.1 Tiêu chí lựa chọn thuộc tính để phân lớp
2.3.2 Thuật toán ID3
2.3.3 Độ phức tạp tính toán
2.4 Phương pháp xây dựng cây quyết định C4.5
2.4.1 Giới thiệu
2.4.2 Xác định điểm chia tốt nhất
2.4.3 Một số vấn đề với thuộc tính
2.4.4 Thuật toán C4.5
2.5 Phương pháp xây dựng cây quyết định FID3
2.5.1 Xác định điểm chia tốt nhất
2.5.2 Thuật toán FID3
2.6 Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LỚP NĂNG KHIẾU HỌC SINH
3.1 Giới thiệu bài toán
3.2 Cài đặt ứng dụng
3.2.1 Giới thiệu về cơ sở dữ liệu
3.2.2 Màn hình giao diện của chương trình
3.2.3 Chức năng mở dữ liệu
3.2.4 Chức năng tìm tập rút gọn
3.2.5 Chức năng tạo và hiển thị cây quyết định
3.2.6 Chức năng phân lớp năng khiếu học sinh
3.2.7 Luật quyết định tương ứng với cơ sở dữ liệu
3.3 Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan