[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kiểm nghiệm định luật bảo toàn động lượng bằng phương pháp xử lý ảnh

[/kythuat]
[tomtat]
Kiểm nghiệm định luật bảo toàn động lượng bằng phương pháp xử lý ảnh
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
3. Nội dung và phương phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN
1.1 Động lượng của một chất điểm
1.1.1 Định nghĩa và ý nghĩa vật lý
1.1.2 Định lý
1.1.3 Hệ quả
1.2 Động lượng của một hệ chất điểm
1.2.1 Khối tâm C của một hệ chất điểm
1.2.2 Động lượng của một hệ chất điểm
1.2.3 Định luật bảo toàn động lượng của một hệ chất điểm
1.3. Các thí dụ va chạm kinh điển
1.4. Ánh sáng và màu sắc
1.4.1. Hệ thống màu RGB
1.4.2. Hệ thống màu HSI
1.5. Các hệ thống xử lý ảnh nghiệm định luật bảo toàn động lượng
CHƯƠNG 2 THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
2.1. Dụng cụ và thiết bị
2.2. Xây dựng thuật toán cho chương trình
2.3. Visual studio 2010
2.4. Giao diện của chương trình
2.5. Thực nghiệm và kết quả
2.6. Bàn luận
CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan