[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mô phỏng dòng điện trong chất điện phân bằng công nghệ thực tại ảo

[/kythuat]
[tomtat]
Mô phỏng dòng điện trong chất điện phân bằng công nghệ thực tại ảo
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC CÔNG THỨC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THỰC TẠI ẢO & MÔ PHỎNG ĐIỆN TÍCH
1.1. Khái quát về thực tại ảo.
1.2. Điện tích và mô phỏng điện tích.
CHƯƠNG 2: MÔ PHỎNG ĐIỆN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP PARTICLE
2.1. Cơ sở lý thuyết để xây dựng kỹ thuật mô phỏng điện tích.
2.2 Mô phỏng điện tích bằng phương pháp Particle.
CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM
3.1. Các kịch bản thí nghiệm.
3.2. Phân tích thiết kế thí nghiệm mô phỏng.
3.3. Một số kết quả chương trình.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan