[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG
1.1. Các khái niệm về Marketing
1.1.1. Khái niệm Marketing truyền thống
1.1.2. Khái niệm Marketing hiện đại
1.1.3. Khái niệm Marketing dịch vụ
1.1.4. Khái niệm Marketing ngân hàng
1.2. Vai trò của Marketing ngân hàng
1.2.1. Marketing tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản của hoạt động kinh doanh ngân hàng
1.2.2. Marketing trở thành cầu nối gắn kết hoạt động củangân hàng với thị trường
1.2.3. Markting góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của ngân hàng
1.3. Các thành phần cơ bản của Marketing Mix
1.3.1. Sản phẩm
1.3.2. Giá
1.3.3. Phân phối
1.3.4. Xúc tiến
1.3.5. Con người
1.3.6. Quy trình
1.3.7. Cơ sở vật chất
1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của ngân hàng
1.4.1. Các yếu tố bên trong
1.4.1.1. Yếu tố chất lượng sản phẩm
1.4.1.2. Yếu tố nguồn nhân lực
1.4.1.3. Trình độ công nghệ
1.4.1.4. Năng lực tài chính
1.4.1.5. Chiến lược kinh doanh
1.4.1.6. Nghiên cứu và phát triển
1.4.1.7. Uy tín của ngân hàng
1.4.2. Các yếu tố bên ngoài
1.4.2.1. Vi mô
1.4.2.2. Vĩ mô
1.5. Vai trò của ngân hàng thương mại trong việc phát triển kinh tế xã hội
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Đồng Nai
2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Đồng Nai
2.1.2. Sản phẩm dịch vụ chính của ACB-Đồng Nai
2.1.3. Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của ACB-Đồng Nai
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh ACB-Đồng Nai qua các năm
2.2. Thực trạng hoạt động Marketing của ACB –Đồng Nai
2.2.1. Nhận thức của ACB – Đồng Nai về Marketing
2.2.2. Thực trạng hoạt động Marketing Mix của ACB –CN Đồng Nai
2.2.2.1. Sản phẩm
2.2.2.2. Giá cả
2.2.2.3. Phân phối
2.2.2.4. Truyền thông và xúc tiến
2.2.2.5. Con người
2.2.2.6. Quy trình nghiệp vụ
2.2.2.7. Cơ sở vật chất
2.3. Những tác động của môi trường ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của ACB – Đồng Nai
2.3.1. Những yếu tố bên trong
2.3.1.1. Chất lượng sản phẩm
2.3.1.2. Nguồn nhân lực
2.3.1.3. Công nghệ và hệ thống thông tin
2.3.1.4. Tài chính
2.3.1.5. Chiến lược kinh doanh
2.3.1.6. Nghiên cứu và phát triển
2.3.1.7. Uy tín của Ngân hàng
2.3.2. Ma trận các yếu tố bên trong (IFE)
2.3.3. Những yếu tố bên ngoài
2.3.3.1. Vi mô
2.3.3.2. Vĩ mô
2.3.4. Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
3.1. Mục tiêu của ACB – CN Đồng Nai đến 2020
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của ACB-Đồng Nai
3.2.1. Hình thành các giải pháp qua phân tích SWOT
3.2.2. Lựa chọn các giải pháp chủ yếu
3.2.2.1.Tăng cường hoạt động nghiên cứu và phát triển
3.2.2.2. Thực hiện chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ
3.2.2.3. Thực hiện chính sách giá
3.2.2.4. Thực hiện chính sách phân phối
3.2.2.5. Thực hiện chính sách xúc tiến, truyền thông
3.2.2.6. Hoàn thiện quy trình, thủ tục giao dịch tại ngân hàng
3.2.2.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.2.8. Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Nai
3.3.2. Đối với NHNN Đồng Nai
3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Á Châu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan