[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing xuất khẩu tại Công ty Cổ Phần Ong Mật Đồng Nai đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing xuất khẩu tại Công ty Cổ Phần Ong Mật Đồng Nai đến năm 2020
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC SƠ ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA MARKETING XUẤT NHẬP KHẨU
1.1. CÁC KHÁI NIỆM
1.1.1. Khái niệm Marketing
1.1.2. Khái niệm Marketing xuất nhập khẩu (quốc tế)
1.2. CHỨC NĂNG CỦA MARKETING XUẤT NHẬP KHẨU.
1.3. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MARKETING MIX (XNK )
1.3.1. Chính sách sản phẩm.
1.3.2. Chính sách giá quốc tế.
1.3.3. Chính sách phân phối.
1.3.4. Chính sách xúc tiến sản phẩm quốc tế.
1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MARKETING XUẤT NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP.
1.4.1. Môi trường bên trong
1.4.2. Môi trường bên ngoài
1.4.2.1. Môi trường vĩ mô
1.4.2.2. Môi trường vi mô
1.5. CÁC CÔNG CỤ ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP
1.6. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT – KINH DOANH SẢN PHẨM ONG MẬT
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐỒNG NAI
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐỒNG NAI.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Ong Mật Đồng Nai trong 3 năm 2010 – 2012
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CP ONG MẬT ĐỒNG NAI
2.2.1. Thực trạng hoạt động Marketing xuất khẩu tại Công ty Ong Mật Đồng Nai.
2.2.2. Phân tích các thành phần marketing xuất khẩu (4P)
2.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐỒNG NAI.
2.3.1. Môi trường bên trong.
2.3.2. Phân tích đánh giá ma trận các yếu tố bên trong (IFE).
2.3.3. Môi trường bên ngoài
2.3.3.1. Môi trường vĩ mô
2.3.3.2. Môi trường vi mô.
2.3.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh.
2.3.5. Phân tích ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐỒNG NAI. 68
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020.
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT ĐỒNG NAI
3.2.1. Hình thành các giải pháp marketing xuất khẩu thông qua phân tích SWOT.
3.2.2. Lựa chọn các giải pháp qua ma trận QSPM.
3.2.3. Một số giải pháp hỗ trợ nhằm hoàn thiện hoạt động marketing xuất khẩu của Công ty Cổ Phần Ong Mật Đồng Nai.
3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
3.3.2. Kiến nghị với Cơ quan Hải quan
3.3.3. Kiến nghị Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan