[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện logistics tại Công ty Datalogic Scanning Việt Nam đến năm 2017

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện logistics tại Công ty Datalogic Scanning Việt Nam đến năm 2017
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.
DANH MỤC BẢNG.
DANH MỤC BIỂU ĐỒ.
DANH MỤC HÌNH.
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LOGISTICS TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Đại cương về logistics
1.1.1 Một số khái niệm về logistics
1.1.2 Mục đích của logistics
1.1.3 Cơ sở hạ tầng của logistics
1.1.4 Các hoạt động của logistics
1.2 Phân loại logistics
1.2.1 Phân loại trên cơ sở phạm vi doanh nghiệp
1.2.2 Phân loại trên cơ sở mục đích và tác dụng của logistics
1.3 Vai trò của logistics
1.3.1 Vai trò của logistics trong lĩnh vực marketing.
1.3.2 Vai trò của logistics trong lĩnh vực sản xuất:
1.3.3 Vai trò của logistics trong lĩnh vực tài chính–kế toán:
1.4 Xu hướng phát triển logistics
1.4.1 Xu hướng phát triển logistics trên thế giới.
1.4.2 Xu hướng phát triển logistics tại Việt Nam
1.4.3 Xu hướng phát triển logistics tại các doanh nghiệp
1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến logistics
1.5.1 Các yếu tố môi trường bên trong doanh nghiệp
1.5.1.1 Ảnh hưởng của các nguồn lực
1.5.1.2 Ảnh hưởng bởi hoạt động của các bộ phận chức năng
1.5.2 Các yếu tố của môi trường bên ngoài
1.5.2.1 Các yếu tố của môi trường vĩ mô
1.5.2.2 Các yếu tố môi trường vi mô
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LOGISTICS TẠI CÔNG TY DATALOGIC SCANNING VIỆT NAM . 22
2.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty Datalogic Scanning Việt Nam
2.1.1 Tập đoàn Datalogic và công ty Datalogic Scanning Việt Nam
2.1.1.1 Tập đoàn Datalogic
2.1.1.2 Sự hình thành công ty Datalogic Scanning Việt Nam
2.1.1.3 Sơ đồ tổ chức của công ty Datalogic Scanning Việt Nam
2.1.1.4 Qui trình logistics của Datalogic Scanning Việt Nam
2.1.2 Đặc điểm, chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty
2.1.2.1 Đặc điểm của công ty
2.1.2.2 Chức năng kinh doanh của công ty
2.1.2.3 Nhiệm vụ kinh doanh của công ty
2.1.2.4 Các nhóm sản phẩm của công ty
2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.2 Thực trạng logistics tại công ty Datalogic Scanning Việt Nam.
2.2.1 Thực trạng logistics ngoại biên
2.2.1.1 Logistics đầu vào
2.2.1.2 Logistics đầu ra
2.2.1.3 Logistics thu hồi
2.2.2 Thực trạng logistics nội biên
2.2.2.1 Những hoạt động chính của logistics
2.2.2.2 Những dịch vụ logistics đáp ứng
2.2.3 Đánh giá các yếu tố môi trường bên trong tác động đến logistics
2.2.3.1 Các nguồn lực tác động đến logistics
2.2.3.2 Các bộ phận chức năng tác động đến logistics
2.2.3.3 Xây dựng ma trận IFE của Datalogic Scanning Việt Nam
2.3 Đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến logistics
2.3.1 Đánh giá các yếu tố của môi trường vĩ mô
2.3.1.1 Yếu tố kinh tế
2.3.1.2 Yếu tố Chính phủ- chính trị
2.3.1.3 Yếu tố xã hội
2.3.1.4 Các yếu tố tự nhiên
2.3.1.5 Yếu tố công nghệ và kỹ thuật
2.3.2 Đánh giá các yếu tố của môi trường ngành
2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh
2.3.2.2 Đối thủ tiềm ẩn
2.3.2.3 Nhà cung cấp
2.3.2.4 Khách hàng
2.3.2.5 Hạ tầng cơ sở
2.3.3 Xây dựng ma trận EFE của Datalogic Scanning Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN LOGISTICS TẠI CÔNG TY DATALOGIC SCANNING VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2017
3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển logistics của công ty Datalogic Scanning Việt Nam đến năm 2017
3.1.1 Định hướng phát triển logistics của công ty đến năm 2017
3.1.2 Mục tiêu phát triển logistics của công ty đến năm 2017
3.2 Hình thành giải pháp qua ma trận SWOT
3.3 Các nhóm giải pháp hoàn thiện logistics
3.3.1 Các giải pháp phát huy điểm mạnh
3.3.1.1 Nhóm giải pháp kết hợp SO
3.3.1.2 Nhóm giải pháp kết hợp ST
3.3.2 Các giải pháp cải thiện điểm yếu
3.3.2.1 Nhóm giải pháp kết hợp WO
3.3.2.2 Nhóm giải pháp kết hợp WT
3.3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ
3.4 Kiến nghị
3.4.1 Kiến nghị đối với Nhà nước
3.4.2 Kiến nghị đối với Bộ, Ngành
3.4.3 Kiến nghị đối với Hiệp hội
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan