[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH LIVART VINA đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH LIVART VINA đến năm 2020
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái niệm về Quản trị nguồn nhân lực
1.1.1. Khái niệm nhân lực và nguồn nhân lực
1.1.2. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
1.1.2.1. Nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực
1.1.2.2. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
1.1.3. Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực
1.1.4. Các chức năng của quản trị nguồn nhân lực
1.2. Nội dung cơ bản của quản trị nguồn lực
1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
1.2.1.1. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực
1.2.1.2. Phân tích công việc
1.2.1.3. Quá trình tuyển dụng
1.2.1.4. Kiểm tra, trắc nghiệm, phỏng vấn
1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2.2.1. Định hướng và phát triển nghề nghiệp
1.2.2.2. Đào tạo và phát triển
1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực
1.2.3.1. Đánh giá kết quả thực hiện công việc
1.2.3.2. Lương và các khoản phúc lợi
1.2.3.3. Quan hệ lao động
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực
1.3.1. Môi trường bên ngoài
1.3.1.1. Môi trường vĩ mô
1.3.1.2. Môi trường vi mô
1.3.2. Yếu tố nội tại
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỔN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH LIVART VINA
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.1. Chức năng
2.1.1.2. Nhiệm vụ
2.1.1.3. Tính chất hoạt động
2.1.2. Giới thiệu về tổ chức
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2. Sản phẩm của doanh nghiệp
2.1.2.3. Tình hình hoạt động
2.1.3. Hiện trạng nguồn nhân lực
2.1.3.1. Số lượng và cơ cấu nhân viên
2.1.3.2. Cơ cấu theo độ tuổi và giới tính
2.1.3.3. Trình độ lao động
2.1.3.4. Thâm niên làm việc của nhân viên
2.1.3.5. Tình hình biến động nhân sự
2.2. Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH LIVART VINA
2.2.1. Phân tích thực trạng thu hút nguồn nhân lực
2.2.1.1. Hoạch định nguồn nhân lực
2.2.1.2. Phân tích công việc
2.2.1.3. Công tác tuyển dụng
2.2.1.4. Kiểm tra, trắc nghiệm và phỏng vấn
2.2.1.5. Đánh giá thực hiện chức năng thu hút nguồn nhân lực
2.2.2. Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.2.2.1. Định hướng và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên
2.2.2.2. Công tác đào tạo
2.2.2.3. Đánh giá thực hiện chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.2.3. Phân tích thực hiện chức năng duy trì nguồn nhân lực
2.2.3.1. Đánh giá công tác thực hiện công việc của nhân viên
2.2.3.2. Trả công lao động
2.2.3.3. Quan hệ lao động
2.2.3.4. Đánh giá thực hiện chức năng duy trì nguồn nhân lực
2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH LIVART VINA
2.3.1. Môi trường bên ngoài
2.3.1.1. Môi trường vĩ mô
2.3.1.2. Môi trường vi mô
2.3.2. Yếu tố nội tại
2.3.3. Đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH LIVART VINA
Tóm tắt Chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH LIVART VINA ĐẾN NĂM 2020
3.1. Định hướng phát triển của doanh nghiệp
3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH LIVART VINA đến năm 2020
3.3. Các giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH LIVART VINA đến năm 2020
3.3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hút nguồn nhân lực
3.3.1.1. Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực đến 2020
3.3.1.2. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích công việc
3.3.1.3. Giải pháp hoàn thiện quá trình tuyển dụng
3.3.1.4. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra, trắc nghiệm và phỏng vấn
3.3.2. Giải pháp hoàn thiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác duy trì nguồn nhân lực
3.3.3.1. Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc
3.3.3.2. Giải pháp hoàn thiện trả công lao động
3.3.3.3. Giải pháp hoàn thiện quan hệ lao động và tranh chấp lao động
3.4. Kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị đối với Nhà Nước và UBND tỉnh Đồng Nai
3.4.2. Kiến nghị đối với hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam
3.4.3. Kiến nghị đối với Công ty
Tóm tắt Chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan