[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái quát về quản trị nguồn nhân lực
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực
1.1.2. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
1.1.3. Vai trò quản trị nguồn nhân lực
1.1.4. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực
1.2. Các chức năng của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển
1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực
1.3.1. Các yếu tố bên trong tổ chức
1.3.2. Các yếu tố bên ngoài tổ chức
Tóm tắt chương 1.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai trong các năm vừa qua
2.2. Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
2.2.1. Số lượng và cơ cấu nhân viên
2.2.2. Cơ cấu nhân viên theo độ tuổi và giới tính
2.2.3. Cơ cấu nhân viên theo trình độ học vấn
2.2.4. Cơ cấu nhân viên theo thâm niên công tác
2.2.5. Tình hình biến động nhân sự tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
2.2.6. Thực trạng hoạt động thu hút nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
2.2.7. Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển
2.2.8. Thực trạng hoạt động duy trì nguồn nhân lực
2.2.9. Nhận xét chung về hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
2.3. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
2.3.1. Các yếu tố môi trường bên trong.
2.3.2. Các yếu tố môi trường bên ngoài.
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
3.1. Mục tiêu phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
3.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định và thu hút nguồn nhân lực
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
3.2.3.1. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
3.2.4. Giải pháp hoàn thiện duy trì nguồn nhân lực
3.2.4.1. Hoàn thiện công tác đánh giá nguồn nhân lực
3.2.4.2. Hoàn thiện các chế độ khuyến khích và động viên nhân viên
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
Tóm tắt chương 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan