[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing của Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nông sản Tín Nghĩa

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing của Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nông sản Tín Nghĩa
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây or Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT.
DANH MỤC CÁC BẢNG - BIỂU ĐỒ - HÌNH
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING
1.1 Khái niệm về Marketing
1.1.1 Những khái niệm cơ bản về Marketing
1.1.2 Chức năng và vai trò của Marketing trong kinh doanh
1.1.2.1 Chức năng của Marketing
1.1.2.2 Vai trò của Marketing
1.1.3 Mục tiêu của Marketing
1.2 Nội dung cơ bản của Marketing trong doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm Marketing - Mix
1.2.2 Phân khúc thị trường
1.2.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu
1.2.4 Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu
1.2.5 Các chính sách trong Marketing - Mix
1.2.5.1 Chính sách sản phẩm
1.2.5.2 Chính sách giá cả
1.2.5.3 Chính sách phân phối
12.5.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp
1.3.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô (môi trường bên ngoài)
1.3.2 Các yếu tố môi trường vi mô (môi trường ngành)
1.4 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của sản xuất cà phê
1.4.1 Đặc điểm kinh tế
1.4.2 Đặc điểm kỹ thuật của quá trình chế biến cà phê
1.5 Các công cụ để xây dựng giải pháp – Ma trận SWOT
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH NÔNG SẢN TÍN NGHĨA
2.1 Tổng quan thị trường cà phê ở Việt Nam
2.2 Tình hình chung của Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nông sản Tín Nghĩa
2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
2.2.3 Các đặc điểm chủ yếu của công ty trong sản xuất kinh doanh
2.2.3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2.3.2 Đội ngũ lao động
2.2.3.3 Cơ sở vật chất và nguồn vốn kinh doanh
2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2009 - 2011
2.3 Thực trạng hoạt động Marketing của Công ty TNHH MTV KD Nông sản Tín Nghĩa
2.3.1 Phân khúc thị trường
2.3.2 Thị trường mục tiêu
2.3.3 Định vị sản phẩm
2.3.4 Chính sách Marketing – Mix của Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nông sản Tín Nghĩa
2.3.4.1 Chính sách sản phẩm
2.3.4.2 Chính sách giá
2.3.4.3 Chính sách phân phối
2.3.4.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp
2.3.5 Đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của môi trường nội bộ trong việc kinh doanh Scafe của Công ty
2.3.5.1 Điểm mạnh
2.3.5.2 Điểm yếu
2.4 Đánh giá những yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của Công ty
2.4.1 Môi trường vĩ mô
2.4.1.1 Môi trường kinh tế
2.4.1.2 Môi trường chính trị - pháp luật
2.4.1.3 Môi trường văn hóa – xã hội
2.4.1.4 Môi trường kỹ thuật – công nghệ
2.4.2 Môi trường vi mô
2.4.2.1 Đối thủ cạnh tranh
2.4.2.2 Khách hàng
2.4.2.3 Áp lực từ nguồn cung ứng
2.4.2.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm năng
2.4.2.5 Sản phẩm thay thế
2.4.3 Đánh giá các cơ hội và nguy cơ chủ yếu có ảnh hưởng đến việc kinh doanh Scafe của công ty
2.4.3.1 Cơ hội
2.4.3.2 Nguy cơ
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH NÔNG SẢN TÍN NGHĨA
3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.1.1 Quan điểm phát triển của Công ty TNHH MTV KD Nông sản Tín Nghĩa
3.1.2 Phương hướng và nhiệm vụ của công ty
3.1.3 Mục tiêu chiến lược Marketing cho Scafe
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing của công ty
3.2.1 Hình thành giải pháp qua phân tích SWOT
3.2.2 Lựa chọn một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing của Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nông sản Tín Nghĩa
3.2.2.1 Các giải pháp về chính sách sản phẩm
3.2.2.2 Các giải pháp về chính sách giá
3.2.2.3 Các giải pháp về chính sách phân phối
3.2.2.4 Các giải pháp về chính sách xúc tiến hỗn hợp
3.2.2.5 Các giải pháp hỗ trợ
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Đối với Nhà nước
3.3.2 Đối với Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
3.3.3 Đối với Người trồng cà phê
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan