[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing cho công ty Lock&Lock tại thị trường Việt Nam đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing cho công ty Lock&Lock tại thị trường Việt Nam đến năm 2020
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING
1.1 Cơ sở lý luận về hoạt động Marketing
1.1.1 Khái niệm, mục tiêu, vai trò và chức năng của marketing
1.1.1.1 Khái niệm marketing
1.1.1.2 Mục tiêu marketing
1.1.1.3 Vai trò và chức năng của marketing
1.2 Marketing hỗn hợp (marketing-mix)
1.2.1 Khái niệm marketing-mix
1.2.2 Chiến lược marketing–mix
1.2.2.1 Chiến lược sản phẩm
1.2.2.2 Chiến lược giá
1.2.2.3 Chiến lược phân phối
1.2.2.4 Chiến lược chiêu thị
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Marketing-mix
1.3.1 Môi trường bên ngoài
1.3.1.1 Môi trường vĩ mô
1.3.1.2 Môi trường vi mô
1.3.2 Môi trường bên trong
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY LOCK&LOCK
2.1 Giới thiệu chung về công ty Lock&Lock
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2012
2.2 Thực trạng hoạt động marketing tại thị trường Việt Nam của công ty Lock&Lock trong thời gian qua
2.2.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường
2.2.2 Thực trạng thực hiện chiến lược marketing-mix
2.2.2.1 Chiến lược sản phẩm
2.2.2.2 Chiến lược giá
2.2.2.3 Chiến lược phân phối
2.2.2.4 Chiến lược chiêu thị
2.2.2.5 Đánh giá chung về tình hình hoạt động marketing của công ty trong những năm gần đây tại thị trường Việt Nam
2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing của công ty Lock&Lock tại thị trường Việt Nam
2.3.1 Môi trường bên ngoài
2.3.1.1 Môi trường vĩ mô
2.3.1.2 Môi trường vi mô
2.3.2 Môi trường bên trong
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO CÔNG TY LOCK&LOCK TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
3.1 Mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2020
3.1.1 Những cơ hội mới cho ngành nhựa tại Việt Nam
3.1.2 Mục tiêu phát triển của công ty
3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing cho công ty Lock&Lock tại thị trường Việt Nam đến năm 2020
3.2.1 Xây dựng giải pháp qua phân tích ma trận SWOT
3.2.2 Một số giải pháp được lựa chọn để hoàn thiện hoạt động marketing cho công ty Lock&Lock tại thị trường Việt Nam đến năm 2020
3.2.2.1 Giải pháp tìm kiếm và khai thác thị trường tiềm năng
3.2.2.2 Giải pháp phân dòng sản phẩm
3.2.2.3 Giải pháp về giá sản phẩm
3.2.2.4 Giải pháp về nguồn nguyên liệu
3.2.2.5 Giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường
3.2.2.6 Giải pháp đẩy mạnh công tác chiêu thị
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị đối với công ty
Tóm tắt chương 3
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan