[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.2. Lý luận về hoạt động kinh doanh của NHTM
1.3. Các công cụ sử dụng để xây dựng và lựa chọn giải pháp
KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2008 – 2010.
2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai trong thời gian qua
2.2. Tác động từ bên ngoài đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020.
3.1. Môi trường kinh doanh, xu hướng phát triển và những ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng tại tỉnh Đồng Nai
3.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020
3.3. Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020
3.4. Kiến nghị
KẾT LUẬN CHƯƠNG III

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan