[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai đến năm 2015
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
1.1 Quản trị rủi ro:
1.2 Cơ sở lý luận về RRTD trong hoạt động ngân hàng:
1.3 Ảnh hưởng của RRTD đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nền kinh tế xã hội:
1.4 Một số phương pháp lượng hóa và đánh giá RRTD:
1.5 Áp dụng mô hình QTRRTD trong hoạt động ngân hàng:
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ QTRRTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
2.1 Giới thiệu sơ lược về nh TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam:
2.2 Khái quát tình hình họat động của EIB - Chi nhánh Đồng Nai:
2.3 Thực trạng QTRRTD tại EIB Đồng Nai:
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QT RRTD TẠI NH TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CN ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015
3.1 Định hướng phát triển của EIB Đồng Nai đến năm 2015:
3.2 Một số giải pháp QTRRTD tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam - chi nhánh Đồng Nai đến năm 2015.
3.4 kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước. 
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan