[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đa dạng sinh học ốc cạn (Land Snails) ở khu vực xã La Hiên huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đa dạng sinh học ốc cạn (Land Snails) ở khu vực xã La Hiên huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan về ốc cạn
1.1.1. Đặc điểm phân loại
1.1.2. Đặc điểm sinh học và sinh thái học
1.2. Lịch sử nghiên cứu ốc cạn
1.2.1. Tình hình nghiên cứu ốc cạn trên thế giới
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ốc cạn ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Địa điểm nghiên cứu
2.1.2. Thời gian nghiên cứu
2.2. Phương tiện và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương tiện nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU
3.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Một số nét khái quát về địa chất và địa hình
3.1.3. Khí hậu, thủy văn
3.1.4. Tài nguyên rừng [4]
3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thành phần loài ốc cạn ở khu vực nghiên cứu
4.1.1. Cấu trúc thành phần loài ốc cạn
4.1.2. Mối quan hệ thành phần loài ốc cạn ở KVNC với các khu vực lân cận
4.2. Đặc điểm phân bố của ốc cạn ở khu vực nghiên cứu
4.2.1. Phân bố theo sinh cảnh
4.2.2. Phân bố theo độ caso
4.3. Vai trò của ốc cạn
4.3.1. Về giá trị làm thực phẩm
4.3.2. Về giá trị Y dược
4.3.3. Vai trò gây hại của ốc cạn
4.3.4. Định hướng nghiên cứu và sử dụng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan