[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp và xây dựng phần mềm thử nghiệm chuyển các dòng văn bản tiếng Việt trong hình ảnh sang văn bản dạng text

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp và xây dựng phần mềm thử nghiệm chuyển các dòng văn bản tiếng Việt trong hình ảnh sang văn bản dạng text
MỤC LỤC
Chương 1 - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Mô hình giải quyết bài toán
1.3 Mức độ phức tạp của bài toán
1.4 Phạm vi luận văn
Chương 2 – PHÂN ĐOẠN ẢNH VĂN BẢN
2.1 Nhị phân hoa ảnh số
2.2 Thành phần liên thông
2.2.1 Khái niệm điểm lân cận
2.2.2 Thành phần liên thông
2.3 Phép chiếu và các profile
2.4 Đồ thị kề khối
2.5 Lọc nhiễu
2.6 Tách đoạn
2.6.1 Tách liên thông bằng kỹ thuật đệ quy
2.6.2 Giải thuật cải tiến
2.7 Xử lý nghiên
2.8 Tách dòng
2.8.1 Tách dòng dựa vào thành phần liên thông
2.9 Tách từ
2.10 Tách ký tự
2.11 Chuần kích thước
Chương 3 - TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG VÀ NHẬN DẠNG
3.1 Trích chọn đặc trưng
3.1.1 Trích chọn đặc trưng theo cấu trúc
3.1.2 Trích chọn đặc trưng theo hướng hình học
3.2 Tổng quan về xây dựng và huấn luyện mạng neural
3.2.1 Mô hình của một neural nhân tạo
3.2.2 Các kiểu hoc với mạng neural
3.2.3 Tổng quan về các thuật toán học
Chương 4 – XÂY DỰNG PHẦN MỀM
4.1 Sơ đồ xử lý của chương trình
4.2 Xây dựng chương trình
4.2.1 Môi trường phát triển
4.2.2 Sơ đồ thiết kế
4.2.3 Các engine xử dụng trong chương trình
4.2.4 Danh sách các class chính
Chương 5 – THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
5.1 Thử nghiệm
5.2 Đánh giá kết quả
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan