[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp Amata tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp Amata tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1- Khái niệm, nội dung và vai trò của nguồn nhân lực - phát triển NNL
1.2- Vai trò và sự cần thiết của khu công nghiệp đối với phát triển kinh tế
1.3- Đặc trưng phát triển nguồn nhân lực ở các KCN tỉnh Đồng Nai
1.4- Kinh nghiệm trong và ngoài nước về phát triển nguồn nhân lực cho KCN
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP AMATA - TỈNH ĐỒNG NAI
2.1- Khái quát về khu công nghiệp Amata
2.2- Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp Amata
Kết luận chương 2
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHU CÔNG NGHIỆP AMATA TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020
3.1- Định hướng và mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp Amata đến năm 2020
3.2- Giải pháp cơ bản phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp Amata tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
3.3- Một số kiến nghị về việc phát triển nguồn nhân lực cho KCN Amata tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
Kết luận chương 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan