[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đến năm 2016

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tại huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai đến năm 2016
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Tổng quan về phát triển nguồn nhân lực
1.2 Nội dung của phát triển nguồn nhân lực
1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực
1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1.5 Một số kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tại các huyện, thị xã thuộc Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu
1.6 Vai trò của phát triển nguồn nhân lực đối với giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Kết luận Chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI HUYỆN XUÂN LỘC
2.1 Tổng quan về huyện Xuân Lộc
2.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tại huyện Xuân Lộc
2.3 Đánh giá chung về phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo huyện Xuân Lộc
Kết luận Chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI HUYỆN XUÂN LỘC ĐẾN NĂM 2016
3.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo của huyện Xuân Lộc đến năm 2016
3.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tại huyện Xuân Lộc đến năm 2016
3.3 Một số kiến nghị
Kết luận Chương 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan