[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Song song hoá bài toán JSP trên một số môi trường tính toán song song và phân tán

[/kythuat]
[tomtat]
Song song hoá bài toán JSP trên một số môi trường tính toán song song và phân tán
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN LẬP LỊCH CÔNG VIỆC
1.1. Định nghĩa bài toán lập lịch
1.1.1. Mô tả bài toán
1.1.2. Dữ liệu bài toán
1.1.3. Các loại lịch trình
1.2. Tình hình nghiên cứu thuật toán tuần tự để giải quyết bài toán lập lịch công việc
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
1.2.1.1. Phương pháp chính xác
1.2.1.2. Phương pháp gần đúng
1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.3. Một số công trình biêu biểu
1.3. Tình hình nghiên cứu thuật toán song song để giải quyết bài toán lập lịch công việc
1.3.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
1.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.3.3. Một số công trình tiêu biểu
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Tổng quan về tính toán song song
2.1.1. Sự cần thiết của tính toán song song và phân tán
2.1.2. Mô hình máy tính song song
2.1.2.1. Phép phân loại Flynn
2.1.2.2. Chia sẻ bộ nhớ cục bộ
2.1.3. Mô hình máy tính phân tán
2.1.4. Kỹ thuật lập trình song song
2.1.4.1. Những mô hình lập trình song song
2.1.4.2. Phương pháp xây dựng thuật toán song song
2.2. Tổng quan về mô hình lập trình truyền thông điệp – MPI
2.2.1. Giới thiệu mô hình truyền thông điệp
2.2.2. Lập trình truyền thông điệp – MPI
2.2.2.1. Giới thiệu MPI
2.2.2.2. Đặc điểm của lập trình với MPI
2.2.2.3. Các khái niệm cơ bản
2.2.2.4. Cấu trúc chương trình MPI
2.3. Tổng quan về GPU
2.3.1. Giới thiệu GPU
2.3.2. Lịch sử phát triển GPU
2.3.3. Kiến trúc GPU
2.3.3.1. Đường ống dẫn đồ họa
2.3.3.2. Tiến hóa của kiến trúc GPU
2.3.3.3. Kiến trúc GPU hiện đại
2.3.3.4. Mô hình lập trình trên GPU
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG THUẬT TOÁN NHÁNH CẬN SONG SONG ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN LẬP LỊCH
3.1. Lý do chọn thuật toán
3.2. Thuật toán nhánh cận tuần tự giải quyết bài toán lập lịch công việc
3.2.1. Giới thiệu thuật toán nhánh cận
3.2.2. Mô tả thuật toán nhánh cận tuần tự giải quyết bài toán lập lịch công việc
3.2.3. Thuật toán nhánh cận cải tiến
3.3. Thuật toán nhánh cận song song giải quyết bài toán lập lịch công việc
3.3.1. Phương án song song thứ nhất
3.3.2. Phương án song song thứ hai
3.3.3. Triển khai thuật toán trên môi trường tính toán song song
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
4.1. Kết quả thử nghiệm trên thuật toán nhánh cận song song giải quyết bài toán lập lịch trên nhiều máy tính
4.2. Kết quả thử nghiệm thuật toán nhánh cận song song giải quyết bài toán lập lịch công việc trên môi trường CPU – GPU.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan