[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp luật kết hợp và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp luật kết hợp và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHAI QUÁT DỮ LIỆU
1.1. Khái pha dữ liệu.
1.2. Hướng tiếp cận và kỹ thuật chính trong khai phá dữ liệu.
1.3. Ứng dụng của khai phá dự liệu.
Chương 2: LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU
2.1. Bài toán kinh điển dẫn đến việc khai phá luật kết hợp.
2.2. Định nghĩa về luật kết hợp.
2.3. Một số hướng tiếp cận trong khai phá luật kết hợp.
Chương 3: MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN LUẬT KẾT HỢP
3.1. Thuật toán AIS.
3.2. Thuật toán SETM.
3.3. Thuật toán Apriori. 3.4. Thuật toán Apriori-TID.
3.5. Thuật toán Apriori-Hybrid.
3.6. Thuật toán FP_growth.
3.7. Thuật toán PARTITION [Savasere 95].
Chương 4: KHAI THÁC LUẬT KẾT HỢP TRONG BÀI TOÁN TƯ VẤN HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
4.1. Phát biểu bài toán.
4.2. Cơ sở dữ liệu của bài toán.
4.3. Kết quả khai thác cơ sở dữ liệu tư vấn học tập tại Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su.

Chương 5: KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan