[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp xử lý một số dạng câu hỏi tiếng Việt cho công cụ tìm kiếm thư viện điện tử

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp xử lý một số dạng câu hỏi tiếng Việt cho công cụ tìm kiếm thư viện điện tử
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1.5 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI
1.6 BỐ CỤC LUẬN VĂN
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
2.1 VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ TÌM KIẾM THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
2.2 CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
2.3 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
2.3.1 Tiền xử lý câu hỏi
2.3.2 Phân tích cú pháp câu hỏi bằng UBG
2.3.3 Phát sinh câu truy vấn SQL
2.3.4 Xử lý kết quả truy vấn cơ sở dữ liệu
2.4 CÁC QUI TẮC CÚ PHÁP
2.5 PHÁT SINH TRUY VẤN TỪ CẤU TRÚC CÚ PHÁP
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÚ PHÁP CÂU HỎI TIẾNG VIỆT BẰNG UNIFICATION-BASED GRAMMAR
3.1 LÝ THUYẾT UNIFICATION-BASED GRAMMAR
3.1.1 Giới thiệu Unification-Based Grammar
3.1.2 Cấu trúc đặc tính (Feature Structures)
3.1.3 Các phép toán trên cấu trúc đặc tính
3.1.4 Biểu diễn các cấu trúc đặc tính trong Prolog
3.2 PHÂN TÍCH CÚ PHÁP CÂU HỎI TIẾNG VIỆT BẰNG UNIFICATION-BASED GRAMMAR
3.2.1 Xây dựng tập các luật sinh cơ bản
3.2.2 Tập các câu hỏi được mô tả bằng UBG
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
4.1. XÂY DỰNG CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG
4.2. THÀNH PHẦN TIỀN XỬ LÝ CÂU HỎI
4.2.1 Bước tách tham số trong câu
4.2.2 Bước loại bỏ ký tự thừa
4.2.3 Bước chuyển mã tiếng Việt
4.3. THÀNH PHẦN PHÂN TÍCH CÂU HỎI BẰNG UBG
4.3.1 Tách từ và nhân diện từ loại
4.3.2 Chuyển câu hỏi về cú pháp UBG
4.3.3 Phát sinh cây cú pháp
4.4. THÀNH PHẦN PHÁT SINH CÂU TRUY VẤN SQL
4.4.1 Tìm cấu trúc phù hợp
4.4.2 Phát sinh và thực thi câu lệnh SQL
4.5. THÀNH PHẦN XỬ LÝ KẾT QUẢ TRUY VẤN
4.5.1 Câu lệnh SQL trả về giá trị
4.5.2 Lệnh SQL không trả về giá trị
4.5.3 Tìm được cấu trúc gần đúng
4.5.4 Không tìm được cấu trúc gần đúng
4.6. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH
4.6.1 Công nghệ sử dụng
4.6.2 Cài đặt và sử dụng hệ thống
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN
5.1 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG
5.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan