[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích một số phương pháp phân đoạn ảnh có giám sát

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích một số phương pháp phân đoạn ảnh có giám sát
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CÁC TỪ VIẾT TẮT
CÁC THUẬT NGỮ
CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH, PHÂN ĐOẠN ẢNH
1.1 Tổng quan về xử lý ảnh
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản về xử lý ảnh.
1.1.1.1 Xử lý ảnh là gì ?
1.1.1.2 Phần tử ảnh (Pixel - Picture Element)
1.1.1.3 Mức xám của ảnh.
1.1.1.4 Độ phân giải của ảnh.
1.1.2 Các giai đoạn cơ bản trong xử lý ảnh.
1.1.2.1 Biểu diễn ảnh.
1.1.2.2 Tăng cường, nâng cao chất lượng ảnh.
1.1.2.3 Khôi phục ảnh.
1.1.2.4 Biến đổi ảnh.
1.1.2.5 Phân tích ảnh.
1.1.2.6 Nhận dạng ảnh.
1.1.2.7 Nén ảnh.
1.1.3 Các ứng dụng của xử lý ảnh.
1.1.4 Quan hệ cơ bản giữa các điểm ảnh.
1.2 Tổng quan về phân đoạn ảnh.
1.2.1 Giới thiệu.
1.2.2 Các phương pháp tiếp cận.
1.2.2.1 Phân vùng ảnh theo ngưỡng biên độ.
1.2.2.2 Phân vùng theo miền đồng nhất.
1.2.2.3 Phân vùng ảnh dựa trên phân tích kết cấu.
1.2.2.4 Phân vùng ảnh dựa trên sự phân lớp điểm ảnh.
1.2.2.5 Phân vùng dựa vào lý thuyết đồ thị.
1.2.2.6 Phân vùng ảnh dựa trên biểu diễn và xử lý đa phân giải.
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN ĐOẠN ẢNH CÓ GIÁM SÁT
2.1 Giới thiệu về phân đoạn ảnh có giám sát.
2.2 Phân đoạn ảnh sử dụng grabcut.
2.2.1 Phân đoạn theo năng lượng cực tiểu hóa.
2.2.2 Giải thuật phân đoạn GrabCut.
2.2.2.1 Mô hình dữ liệu màu.
2.2.2.2 Phân đoạn theo lặp lại cực tiểu năng lượng.
2.2.2.3Tương tác người sử dụng và trimap không đầy đủ.
2.3 Phân đoạn ảnh sử dụng Random Walks.
2.3.1 Trọng số cạnh.
2.3.2 Vấn đề Dirichlet Tổ hợp
2.3.3 Mạch tương tự.
2.3.4 Mối quan hệ để khuếch tán.
2.4 Phân đoạn ảnh sử dụng Random Walks with Restart.
2.4.1 Phương pháp phân đoạn ảnh dựa trên RWR
2.4.1.1 Xây dựng đồ thị trọng số cho hình ảnh
2.4.1.2 Tính xác suất
2.4.1.3 Gán nhãn để phân đoạn ảnh
2.4.2 Độ phức tạp thuật toán
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM
3.1 Môi trường cài đặt
3.2 Chương trình thực nghiệm phân đoạn ảnh sử dụng RWR
3.2.1 Thiết lập thông số
3.2.2 Kết quả phân đoạn RWR B_LIN với c=10-4
3.2.3 Một số so sánh
3.2.3.1 Vấn đề biên ảnh yếu
3.2.3.2 Vấn đề kết cấu
3.2.3.3 Định lượng so sánh
3.3 Kết luận và kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan