[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân loại nội dung tài liệu Web

[/kythuat]
[tomtat]
Phân loại nội dung tài liệu Web
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN LOẠI TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về phân loại tài liệu.
1.2. Quy trình phân loại văn bản.
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG PHÂN LOẠI VĂN BẢN
2.1. Xử lý văn bản.
2.2. Biểu diễn văn bản.
2.3. Độ tương đồng.
2.4. Các phương pháp phân loại văn bản.
CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM
3.1. Quy trình thực nghiệm.
3.2. Kết quả thực nghiệm.
PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan