[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát hiện mặt người trong ảnh dựa vào đặc trưng 3D

[/kythuat]
[tomtat]
Phát hiện mặt người trong ảnh dựa vào đặc trưng 3D
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT
1.1 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ ẢNH
1.1.1 XỬ LÝ ẢNH LÀ GÌ?
1.1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.2 BÀI TOÁN PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT
1.2.1 GIỚI THIỆU
1.2.2 BÀI TOÁN PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT TRONG ẢNH
1.2.3 NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT
1.2.4 CÁC LĨNH VỰC ỨNG DỤNG BÀI TOÁN PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT
1.2.4.1 HỆ THỐNG QUAN SÁT VÀ THEO DÕI HÀNH VI
1.2.4.2 HỆ THỐNG TƯƠNG TÁC GIỮA NGƯỜI VÀ MÁY
1.2.4.3 BẢO MẬT
1.2.4.4 MỘT SỐ ỨNG DỤNG KHÁC
1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH
1.3.1 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN CÁC LUẬT TRI THỨC
1.3.2 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN CÁC ĐẶC TRƯNG BẤT BIẾN
1.3.2.1 CÁC ĐẶC TRƯNG KHUÔN MẶT
1.3.2.2 ĐẶC TRƯNG KẾT CẤU
1.3.2.3 ĐẶC TRƯNG SẮC MÀU CỦA DA
1.3.2.4 ĐA ĐẶC TRƯNG
1.3.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN ĐỐI SÁNH MẪU
1.3.3.1 XÁC ĐỊNH MẪU TRƯỚC
1.3.3.2 CÁC MẪU BỊ BIẾN DẠNG
1.3.4 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA TRÊN KỸ THUẬT HỌC MÁY
1.3.4.1 KIẾN TRÚC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG
1.3.4.2 TIỀN XỬ LÝ
1.3.4.3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUÁ TRÌNH HỌC
1.3.4.4 SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)
1.3.4.5 MẠNG LỌC THƯA (SPARSE NETWORK OF WINNOWS – SNOW)
1.3.4.6 MÔ HÌNH MARKOW ẨN ( HIDDEN MARKOW MODEL – HMM)
1.3.4.7 PHÂN LOẠI BAYES
1.3.5 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA VÀO ĐẶC TRƯNG 3D
1.3.6 NHẬN XÉT CHUNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HIỆN TẠI
1.4 PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT DỰA VÀO ĐẶT TRƯNG 3D
2.1 RÖT TRÍCH CÁC ĐẶC TRƯNG 3D
2.1.1 ĐIỂM 3D
2.1.2 DÒ TÌM VÀ RÚT TRÍCH CÁC VÙNG 3D
2.1.3 DÒ TÌM VÀ RÚT TRÍCH CÁC VÙNG 3D Ở NHIỀU MỨC KHÁC NHAU
2.2 MÔ HÌNH KHUNG TRONG TIẾP CẬN 3D
2.2.1 MÔ HÌNH KHUNG LƯỚI
2.2.2 XÂY DỰNG CẤU TRÚC CÂY 3D
2.2.3 XÂY DỰNG KHUNG LƯỚI
2.2.4 TỐI ƯU HÓA VIỆC DÕ TÌM CÁC ĐẶC TRƯNG
2.2.5 CẮT TỈA CẤU TRÚC CÂY 3D
2.3 XÂY DỰNG TẬP MẪU
2.4 CÁC KỸ THUẬT DÒ BIÊN
2.4.1 KỸ THUẬT PHÁT HIỆN BIÊN TRỰC TIẾP
2.4.2 KỸ THUẬT PHÁT HIỆN BIÊN GIÁN TIẾP
2.5 GÁN NHÃN CANH BIÊN CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA KHUÔN MẶT
2.5.1 ĐỊNH NGHĨA CANH BIÊN GIỮA HAI ĐIỂM ĐẶC TRƯNG
2.5.2 GÁN NHÃN
2.6 XỬ LÝ ĐỘ SÁNG VÀ ĐỘ TƯƠNG PHẢN TRÊN TẬP MẪU
2.7 ÁP DỤNG MÔ HÌNH THỐNG KÊ
2.7.1 THỐNG KÊ
2.7.2 ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN SỐ LIỆU THU THẬP ĐƯỢC
2.8 HUẤN LUYỆN DÒ TÌM KHUÔN MẶT
2.8.1 GIỚI THIỆU
2.8.2 HUẤN LUYỆN DÒ TÌM KHUÔN MẶT
2.9 QUÁ TRÌNH DÒ TÌM KHUÔN MẶT
CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
3.1 MÔI TRƯỜNG THỬ NGHIỆM
3.2 KẾT QUẢ
3.3 NHẬN XÉT
3.4 GIAO DIỆN CHÍNH
3.5 MỘT SỐ MÀN HÌNH KẾT QUẢ VỀ.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan