[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất Salixilat của Nd(III), Sm(III) và phức chất hốn hợp của chúng với 2,2’-Bipyridin

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất Salixilat của Nd(III), Sm(III) và phức chất hốn hợp của chúng với 2,2’-Bipyridin
MỤC LỤC
CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình nghiên cứu cacboxylat thơm
1.2. Giới thiệu chung về các nguyên tố đất hiếm và khả năng tạo phức của chúng
1.2.1. Đặc điểm chung của các nguyên tố đất hiếm (NTĐH)
1.2.2. Các hợp chất của các nguyên tố đất hiếm
1.2.3. Khả năng tạo phức của các nguyên tố đất hiếm
1.3. Axit cacboxylic và cacboxylat kim loại
1.3.1. Đặc điểm cấu tạo và khả năng tạo phức của các axit monocacboxylic
1.3.2. Đặc điểm cấu tạo và khả năng tạo phức của 2,2’- Bipyridin
1.3.3. Các cacboxylat kim loại
1.4. Một số phương pháp hoá lí nghiên cứu phức chất
1.4.1. Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại
1.4.2. Phương pháp phân tích nhiệt
1.4.3. Phương pháp phổ khối lượng
1.4.4. Phương pháp phổ huỳnh quang
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Mục đích, nội dung nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp xác định hàm lượng ion đất hiếm trong phức chất
2.3.2. Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại
2.3.3. Phương pháp phân tích nhiệt
2.3.4. Phương pháp phổ khối lượng
2.3.5. Phương pháp phổ huỳnh quang
Chương 3: THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Dụng cụ và hoá chất
3.1.1. Dụng cụ
3.1.2. Hóa chất
3.2. Chuẩn bị hoá chất
3.2.1. Dung dịch LnCl3
3.2.2. Dung dịch EDTA 10-2M
3.2.3. Dung dịch đệm axetat có pH ≈ 5
3.2.4. Dung dịch Asenazo III ~ 0,1%
3.2.5. Dung dịch NaOH 0,1M
3.3. Tổng hợp các phức chất đất hiếm
3.4. Phân tích hàm lượng của ion đất hiếm trong phức chất
3.5. Nghiên cứu các phức chất bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại
3.6. Nghiên cứu các phức chất bằng phương pháp phân tích nhiệt
3.7. Nghiên cứu các phức chất bằng phương pháp phổ khối lượng
3.8. Nghiên cứu khả năng phát huỳnh quang của các phức chất
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan