[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế tại văn phòng cục thuế tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế tại văn phòng cục thuế tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Quản lý kê khai thuế
1.1.1. Khái niệm kê khai thuế và quản lý kê khai thuế
1.1.2. Nội dung của quản lý kê khai thuế
1.1.3. Vai trò của quản lý kê khai thuế
1.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế
1.2.1. Công nghệ thông tin và các thành phần của công nghệ thông tin
1.2.2. Vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế
1.2.3. Nội dung của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế
1.2.4. Yêu cầu của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
1.4. Bài học kinh nghiệm trong công tác ứng dụng CNTT vào quản lý kê khai thuế tại Việt Nam - bằng chứng thực nghiệm tại văn phòng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Tiến trình nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4. Khung phân tích, khung logic
Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KÊ KHAI THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC KẠN
3.1. Tổng quan về tỉnh Bắc Kạn và Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn
3.1.1. Giới thiệu về tỉnh Băc Kạn
3.1.2. Giới thiệu về Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn
3.2. Thực trạng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý kê khai thuế tại Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn
3.2.1. Một số ứng dụng công nghệ thông tin đang được thực hiện trong công tác quản lý kê khai thuế tại Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn
3.2.2. Một số hoạt động hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý kê khai thuế tại Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn
3.2.3. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý kê khai thuế
3.3. Kết quả phỏng vấn cán bộ thuế về công tác quản lý kê khai thuế tỉnh Bắc Kạn
3.3.1. Phân tích thống kê mô tả
3.3.2. Kiểm định độ tin cậy của dữ liệu
3.3.3. Phân tích nhân tố khám phá
3.3.4. Phân tích hồi quy và tương quan
3.4. Kết quả phỏng vấn người nộp thuế
3.4.1. Đặc điểm đối tượng phỏng vấn
3.4.2. Kết quả phỏng vấn
3.5. Đánh giá giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế tại Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn
3.5.1. Những kết quả đạt được
3.5.2. Hạn chế
3.5.3. Nguyên nhân hạn chế
Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KÊ KHAI TẠI VĂN PHÒNG CỤC THUẾ TỈNH BẮC KẠN
4.1. Quan điểm đề xuất giải pháp
4.1.1. Định hướng ứng dụng CNTT trong quản lý kê khai thuế của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn từ năm 2015-2020
4.1.2. Mục tiêu ứng dụng CNTT trong quản lý kê khai thuế của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn từ năm 2015-2020
4.2. Giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý kê khai thuế tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn
4.2.1. Nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng khai thác phần mềm của nhân viên thuế
4.2.2. Hoàn thiện các phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý kê khai thuế
4.2.3. Hoàn thiện cơ chế phối hợp và các quy trình nghiệp vụ trong ứng dụng CNTT ở Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn
4.2.4. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
4.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính
4.3.2. Kiến nghị về chính sách đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
[/tomtat]

Bài viết liên quan