[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường huy động vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường huy động vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HUY ĐỘNG VỐN NGẮN HẠN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về nguồn vốn và huy động vốn ngắn hạn của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm về hoạt động ngân hàng thương mại
1.1.2. Vốn huy động ngắn hạn của Ngân hàng thương mại
1.1.3. Sự cần thiết phải huy động vốn ngắn hạn tại các Ngân hàng thương mại
1.1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn vốn huy động ngắn hạn
1.2. Thực tiễn về công tác Huy động vốn ngắn hạn
1.2.1. Công tác huy động vốn ngắn hạn tại các Ngân hàng thương mại
1.2.2. Nhận xét
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Kết quả điều tra
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ THỌ
3.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ
3.1.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.3. Tổ chức bộ máy
3.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của BIDV Phú Thọ
3.2. Phân tích thực trạng huy động vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2014
3.2.1. Về huy động vốn ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ
3.2.2. Về sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn tại BIDV Phú Thọ
3.2.3. Chi phí huy động vốn ngắn hạn và lợi nhuận
3.2.4. Đánh giá về các hạn chế trong huy động vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ
3.3. Nhận xét
Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ THỌ
4.1. Định hướng công tác huy động vốn ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ
4.1.1. Chiến lược phát triển tổng quát của BIDV trong giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020
4.1.2. Về phát triển nguồn vốn huy động ngắn hạn tại BIDV
4.1.3. Về phát triển nguồn vốn huy động ngắn hạn tại BIDV Phú Thọ
4.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động ngắn hạn tại BIDV Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020
4.2.1. Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt
4.2.2. Mở rộng mạng lưới huy động vốn
4.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
4.2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, tiếp thị và quảng bá
4.2.5. Phát triển các dịch vụ có liên quan đến hoạt động huy động vốn ngắn hạn
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với BIDV
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
4.3.3. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan