[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn thông Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn thông Bắc Ninh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA VIỄN THÔNG
1.1. Lý luận về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
1.1.1. Dịch vụ và đặc điểm của dịch vụ
1.1.2. Dịch vụ viễn thông
1.1.3. Chất lượng dịch vụ
1.1.4. Quản lý chất lượng dịch vụ
1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
1.1.6. Các công trình nghiên cứu liên quan tới sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự thỏa mãn khách hàng
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm của các doanh nghiệp viễn thông
1.2.2. Vai trò của ngành viễn thông trong xã hội
1.2.3. Bài học kinh nghiệm quản lý chất lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Quy trình nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Nghiên cứu sơ bộ
2.3.2. Nghiên cứu chính thức
2.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Kết luận chương 2
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI VIỄN THÔNG BẮC NINH
3.1. Khái quát về VNPT Bắc Ninh
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của VNPT Bắc Ninh
3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Viễn thông Bắc Ninh
3.1.4. Cơ cấu tổ chức của VNPT Bắc Ninh
3.1.5. Các dịch vụ VNPT Bắc Ninh cung cấp bao gồm
3.1.6. Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động kinh doanh những năm gần đây của VNPT Bắc Ninh
3.2. Thực trạng quản lý chất lượng dịch vụ Interne tại Viễn thông Bắc Ninh
3.2.1. Dịch vụ Internet
3.2.2. Dịch vụ Internet băng rộng cáp đồng Mega VNN
3.2.3. Dịch vụ inernet băng rộng cáp quang FiberVNN
3.2.4. Thực trạng chất lượng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
3.3. Đánh giá quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông của Viễn thông Bắc Ninh qua kết quả điều tra
3.3.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
3.3.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng kiểm định Cronbach’s Alpha
3.3.3. Phân tích nhân tố
3.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Internet của Viễn thông Bắc Ninh
3.4. Đánh giá chung về quản lý chất lượng dịch vụ Internet tại Viễn thông Bắc Ninh
3.4.1. Những kết quả đạt được
3.4.2. Những tồn tại hạn chế
3.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế
Kết luận chương 3
Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA VIỄN THÔNG BẮC NINH
4.1. Định hướng phát triển dịch vụ của Viễn thông Bắc Ninh
4.1.1. Định hướng phát triển của VNPT
4.1.2. Mục tiêu của Viễn thông Bắc Ninh
4.1.3. Định hướng phát triển dịch vụ tại Viễn thông Bắc Ninh
4.2. Giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ của Viễn thông Bắc Ninh
4.2.1. Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
4.2.2. Giải pháp chăm sóc khách hàng
4.2.3. Đầu tư mở rộng mạng lưới, hiên đại hoá trang thiết bị theo hướng mở rộng và nâng cao năng lực phục vụ của Viễn thông Bắc Ninh
4.2.4. Triển khai và thực hiện tốt các nội dung Văn hóa VNPT
4.2.5. Hoạt động truyền thông, quảng cáo
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị với Sở thông tin và truyền thông, các cơ quan quản lý nhà nước
4.3.2. Kiến nghị với Tập đoàn VNPT
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan